Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Иванка Митева Генчева

Съобщение по чл. 61,

Съобщение до г-жа Иванка Митева Генчева

     На основание чл. 34в, ал. 3 от Закона на държавната собственост във връзка чл. 61, ал. 3  от АПК се съобщава: че е издадена Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, общ. Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново – 3“ – обект 3, който съставлява част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища“ Източномаришки въглищен басейн“.

     В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 и ал.2 от АПК с писма с изх. № ДС-410/11.09.2018 г. заповедта бе изпратена до г-жа Иванка Митева Генчева. Същите са върнати с отбелязване „Непотърсена“.

     В изпълнение на чл. 34в, ал. 4 от ЗДС, заповедта е връчена с нотариална покана вписана под рег. №21735, том 5, акт 132 от 27.11.2018 г., по реда на чл. 47 от ГПК.

     Лицето не е намерено на постоянния и настоящ адрес, което е удостоверено от нотариус Денчо Недялков, с район на действие – Районен съд гр. Стара Загора под рег. №181 на НК.

     Съгласно чл. 34в, ал. 3 заповедта по чл. 34а, ал. 2 се съобщава от Областния управител освен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

     Съобщението е поставено на 12.04.2019 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 12.04.2019 г.
Последна редакция: 12.04.2019 г.