Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Иван Василев Янев

Съобщение по реда на

Съобщение до г-н Иван Василев Янев

На основание чл. 61, ал. 3  във връзка с ал. 1 от АПК и писмо изх. №ДС-560 от 14.01.2015 г. на Областния управител Ви уведомяваме, че: считано от 16.01.2015 г. договорът Ви за наем №Д-У-7/05.02.2014 г. е прекратен и е определена дата за предаване на имота на 19.01.2015 г. в 10.00 часа.       

Писмото е изпратено на адреса, посочен от наемателя, и е върнато непотърсено от него, видно от известие за доставяне №R PS 6000 00S7LY 5 от 06.02.2015 г.

Съобщение е поставено на 19.01.2015 г. от комисия от Областна администрация Стара Загора на входната врата на имота, който Иван Василев Янев ползва под наем.

За повече информация тел. 042/613 253 (09.00-12.00 часа; 12.30-17.30 часа).