Главен секретар

 

Мария Алексиева

 


е-mail:  MAleksieva@sz.government.bg
телефон:  +359(42)613243
стая:  403

 


 

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
 
 Главният секретар се назначава от областния управител.
 
 Главният секретар:
 
1.  ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
 
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
 
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
 
4. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
 
5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
 
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
 
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 
8. организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
 
9. изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.