Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия със заповед на Областния управител е създаден Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. Щабът подпомага областния управител в изпълнение на вменените му задължения в Закона за защита при бедствия, а именно

-да координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това.

- да организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

- да предоставя данни за изготвянето на Националния план за защитата при бедствия;

-да създава организация за оповестяване при бедствия и пр.

При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Стара Загора