Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Списък на имотите по

Списък на имотите по землищата на населените места, намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Стара Загора, за които е установено, че след 1 март 1991 г. са придобили характеристиките на гора по смисъла на чл.83, ал.1 от Закона за горите

Създадена: 27.06.2017 г.
Последна редакция: 27.06.2017 г.