Списък на свободните имоти (офиси) – частна държавна собственост за отдаване под наем

Списък на свободните

1. ОФИС №2 със ЗП – 49,00 кв. м, САМОСТОЯТЕЛЕН  ОБЕКТ с идентификатор 68850.505.393.1.13 с площ 49,38 кв. м по КККР на града, находящ се на първи партерен етаж от жилищна СГРАДА с идентификатор 68850.505.393.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.505.393 (УПИ Х-2535, 2536, целият с площ от 683 кв. м в кв. 28 по ПУП на града), с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” №70 – 72, заедно с прилежащите му: МАЗЕ №1 с площ от 4,86 кв. м и МАЗЕ №3 с площ от 7,22 кв. м, както и с 13,83 кв. м от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, актуван с АЧДС №6324/15.12.2009 г.

 

 

 

Създадена: 25.09.2017 г.
Последна редакция: 17.10.2018 г.