Списък на свободните имоти (офиси) – частна държавна собственост за отдаване под наем

Списък на свободните

1. ОФИС №2 със ЗП – 49,00 кв. м, САМОСТОЯТЕЛЕН  ОБЕКТ с идентификатор 68850.505.393.1.13 с площ 49,38 кв. м по КККР на града, находящ се на първи партерен етаж от жилищна СГРАДА с идентификатор 68850.505.393.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.505.393 (УПИ Х-2535, 2536, целият с площ от 683 кв. м в кв. 28 по ПУП на града), с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” №70 – 72, заедно с прилежащите му: МАЗЕ №1 с площ от 4,86 кв. м и МАЗЕ №3 с площ от 7,22 кв. м, както и с 13,83 кв. м от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, актуван с АЧДС №6324/15.12.2009 г.

 

2. ОФИС №23 със ЗП – 89,15 кв.м, разположен на ІІІ етаж (втори офисен) от масивна смесена сграда, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №157, блок Б, представляващ по КККР на града – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.454.3.29, попадащ в СГРАДА №3, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.518.454, заедно с прилежащите му 3,507 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,60 кв.м, както и 3,507 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата - УПИ ІІ – 1096, в кв.403А по ПУП на града, актуван с АЧДС №6225/22.07.2009 г.

 

3. ОФИС №25 със ЗП – 49,10 кв.м, разположен на ІІІ етаж (втори офисен) от масивна смесена сграда, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №157, блок Б, представляващ по КККР на града – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.454.3.31, попадащ в СГРАДА №3, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.518.454, заедно с прилежащите му 1,932 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,94 кв.м, както и 1,932 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата - УПИ ІІ – 1096, в кв.403А по ПУП на града, актуван с АЧДС №6227/22.07.2009 г.

 

Създадена: 25.09.2017 г.
Последна редакция: 06.10.2017 г.