Списък на насажденията по чл. 83 от ЗГ-гори в земеделски земи частна собственост, които са придобили характеристика на гора, ТП ДГС Казанлък, община Казанлък