Стартира проучване сред работодателите от областта за необходимостта от кадри

Стартира проучване с

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие с председател областния управител Гергана Микова трябва два пъти годишно да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в Старозагорска област.

Агенцията по заетостта разработи електронен анкетен формуляр, чрез който, съвместно с Комисиите по заетостта, да се организира и проведе проучване сред работодателите. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите и знанията на търсените кадри.

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проучването ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

За по-ефективна организация на стартирането и реализирането на анкетното проучване в пилотната му фаза анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубрика : „Проучване за потребностите от работна сила".

Линкът към електронния формуляр е: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

 

Създадена: 27.02.2018 г.
Последна редакция: 27.02.2018 г.