Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2009 г.

Цели на Областна адм
ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
ЗА 2009 Г.
ЦЕЛ 1: 1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Стратегическа цел 1: Постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България.

Стратегически документ: Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.

Дейности: - Засилване на взаимодействието между държавната и местната власт, структурите на гражданското общество и бизнеса за насърчаване и привличане на инвестиции.

Резултат: Подобрена координация и взаимодействие между всички заинтересовани страни;
 

***Стратегическа цел 2: Динамично развитие на икономиката на основата на знанието и повишаване на конкурентноспособността й.

Стратегически документ: Областна стратегия за регионално развитие на област Стара Загора 2005 – 2015 г.

Дейности: - Разработване на стратегически документи и проекти на областно ниво

- Представяне на икономическия потенциал на област Стара Загора

Резултат: - Изградени партньорства между структурите на централната власт, гражданското общество и бизнеса.
- Подобрено партньорството с бизнеса и насърчаване на инвеститорите;
- Увеличен брой на спечелените проекти, насочени към развитие на икономиката

 

***Стратегическа цел 3: - Повишаване на предлагането на труд, вкл. чрез активирането на продължително безработните лица и неактивните, подпомагане на преходите на личността между различните състояния на пазара на труда в подкрепа на социалното включване, повишаване на равнището на знания и умения на работната сила и по-производителна заетост.

Стратегически документ: Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г.

Дейности: - Насърчаване на активна политика за осигуряване на устойчива заетост, намаляване на социалните различия в област Стара Загора;
- Подкрепа на мерките, насочени към противодействие на негативните последици от икономическата криза, за недопускане на масова и продължителна безработица и осигуряване на устойчива заетост

Резултат: - Създаден координационен механизъм за отчетност и ангажираност на заинтересованите страни, касаещи динамиката на пазара на труда.
 

***Стратегическа цел 4: Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, за успешната им реализация в живота на обществото.

Стратегически документ: Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015

Дейности: - Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на областнаадминистрация, чрез поставяне на подемна платформа;
- Активно търсене на възможности за осигуряване на средтсва, за адаптиране на санитарно – хигиенните помещения за хора със специфични нужди.
- Насърчаване, осигуряването на достъпна архитектурна среда в териториалните звена на централната власт на територията на област Стара Загора
- Назначаване на лице с трайни увреждания на постоянно работно място в Областна администрация – Стара Загора

Резултат: - Осигурена достъпна архитектурна среда за хората със специфични нужди
- Интегриране на хора с увреждания в социално – икономическия живот

ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.

Стратегическа цел 1: Развиване на професионална държавна служба и мотивиране на служителите за постигане на качество и ефективност на вложения труд.

Стратегически документ: Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 – 2013 г.

Дейности: - Осигуряване провеждането на ефективно управление на човешките ресурси, гарантиращо повишаване на компетентността, уменията, знанията, етиката, кариерното развитие и мотивацията на служителите от Областна администрация
- Поддържане на мотивираща и стимулираща работна среда

Резултат: Оптимизирано управление на човешките ресурси в администрацията

- Повишена ефективност и професионализъм в работата на областна администрация – Стара Загора
 

***Стратегическа цел 2: Укрепване на капацитета на българската държавна служба и административния капацитет, с цел въвеждане и прилагане на достижения на европейското право /acquis communautaire/ чрез обучения

Стратегически документ: Стратегия за обучение на служителите в администрацията

Дейности: - Прилагане на система за оценка на реалните нужди от обучение на служителите, съобразно длъжностните им характеристики;
- Осигуряване на участие в обучение по въвеждащи програми за новопостъпили държавни служители

Резултат: - Обучени служители с повишена професионална квалификация


ЦЕЛ 3: КАЧЕСТВЕНО, ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Стратегическа цел 1: Облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”, отчитайки и другите мерки за подобряване на административното обслужване.

Стратегически документ: Концепция за подобряване на административното
обслужване в контекста на принципа
“едно гише”

Дейности: - Подобряване качеството на административното обслужване по отношение на законовите срокове в изпълнение на служебни преписки по административното обслужване на физически и юридически лица;
- Оптимизирането на вътрешноведомствените актове, регламентиращи процедурите, компетенциите и отговорностите при изпълнението им;
- Анализиране сигнали, постъпили за лошо администриране, във връзка с административното обслужване;
- Прилагане на разработената и внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001-2000.

Резултат: - Повишена удовлетвореност на гражданите от изпълнението на предлаганите административни услуги;
- Подобрено административното обслужване;
- Предприети действия, във връзка с получени сигнали за лошо администриране.

Създадена: 26.09.2009 г.
Последна редакция: 26.09.2009 г.