В Областна администрация се проведе заключителна пресконференция по проект «Чрез обучение към компетентност и ефективност»

В Областна администр

 

Днес, 20 май 2014 година, в Областна администрация Стара Загора се проведе заключителна пресконференция по повод финализиране на ПРОЕКТ: «Чрез обучение към компетентност и ефективност», с Договор за предоставяне на БФП - ЦА 12-22-7/31.05.2013г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е в размер на 37 347,00 лева. На пресконференцията се отчетоха постигнатите и популяризирани резултати от изпълнението на дейностите по Проекта, а именно: Обучени са 30 служители по каталога на ИПА – курс „Електронни таблици с MS Excel /базов курс/, курс „Електронни таблици с MS Excel /напреднали/, курс „Обмен на данни между MS Excel и MS Word”. Обучени са и 6 служители за вътрешни одитори, във връзка с поддръжката на внедрената система за управление на качество ISO 9001:2008. Получени са общо 96 сертификата. Реализирани са всички заложени дейности по информация и публичност.
„Основна задача на обученията, включени в проекта, е предоставяне на все по-ефикасни и ефективни услуги на областно ниво. Това е от изключителна важност за администрацията, защото помага за създаването на стабилна организационна среда, за по-добра информираност на обществото за предоставяните услуги и за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в администрацията”, обобщи ръководителят на Проекта Венета Хаджийска.

Създадена: 20.05.2014 г.
Последна редакция: 20.05.2014 г.