В Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за развитие

В Областна администр

Областният управител Гергана Микова председателства днес заседание на Областния съвет за развитие. На него присъстваха представители на 11-те общини от областта, на дирекциите за социално подпомагане, на синдикатите, на работодателски и неправителствени организации и др. На форума бяха представени за разглеждане и приемане Междинната оценка и актуализацията на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора /2014-2020 г./ и Годишният мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора /2016–2020 г./

 Междинната оценка на Областната стратегия за развитие представлява констативен акт, имащ за цел да оцени съответствието, ефективността, въздействието и приложимостта на стратегическия документ, съобразно предварително заложените цели в него, приоритети и мерки. В този смисъл тя представлява важна част от мониторинга на изпълнение на документа и основа за неговата актуализация.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора /2016 –2020 г./ е разработена като секторна политика в област Стара Загора и се предлага на обсъждане и одобрение в Областния съвет за развитие. Стратегията дава ясна представа за визията, целите, приоритетите и мерките за развитие на социалните услуги,  които ще допринесат за подобряването на качеството на живот.

 Мониторингът се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни - Областна администрация, общините, Регионалната дирекция за социално подпомагане, дирекциите „Социално подпомагане, неправителствени организации – доставчици на социални услуги.

18.07.2017 г.  

 

Създадена: 18.07.2017 г.
Последна редакция: 18.07.2017 г.