В с. Казанка мерките за забрана на ползването на питейна вода за пиене и приготвяне на храна остават в сила

В с. Казанка мерките

С писмо до областния управител Гергана Микова и до кмета на Стара Загора Живко Тодоров от РЗИ - Стара Загора информират, че съгласно протоколите и сертификатите от проведен радиологичен контрол на проба вода от крана на потребителя в с. Казанка, общ. Стара Загора, стойността на естествения уран е 0,0290 мг/л при норма 0,03 мг/л, а стойността на показателя обща алфа-активност е 0,912 Вq/1 при контролно ниво 0,1 Вq/l, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, видно от представени протоколи, издадени от Национален център по радиобиология и радиационна защита.

РЗИ - Стара Загора издаде предписание на „ВиК" ЕООД - Стара Загора, да извърши допълнителен анализ за определяне на конкретни радионуклиди, съгласно Приложение 26 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с цел определяне на индикативната доза и здравния риск за населението, както и за провеждане на завишен мониторинг при крана на потребителя – сезонно четири пъти в годината на водата, предназначена за питейно-битови цели в населеното място, като се изследват контролното ниво на обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран. На 24 април 2018 г. експерти от РЗИ ще вземат проба вода от крана на потребителя  в с.  Казанка за  изследване на показателите на обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран в РЗИ - Пловдив.

Мерките за забрана ползването на питейна вода за пиене и приготвяне на храна

остават в сила до потвърждаване на резултатите за стойностите на естествен уран в границите на нормата.

 

Създадена: 24.04.2018 г.