Върнати за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (449)

Върнати за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-137/30.04.2014 г. Областния управител връща Решение № 449/24.04.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Братя Даскалови, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.16 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови: взема решение за отдаване под наем на общински терен /петно/ за поставяне на кафе автомат в тротоарната площ от южната страна на ОК 209 пред УПИ І, кв. 93, съгласно ПУП на с. Верен, община Братя Даскалови, одобрен със Заповед № 1610/04.12.1987 година и определя месечен наем в размер на 2.40 лева без ДДС и упълномощава кмета на общината да проведе търг и да сключи договор за наем със спечелилия кандидат.
   Като правно основание за приемане на Решение № 449 Общинския съвет посочва 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14. ал.7 от Закона за общинската собственост.
Към Решение не са приложени акт за публична общинска собственост и скица, от която да е видно разположението на кафе автомата.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет Братя Даскалови е взел и горепосоченото решение, а именно отдаване под наем на имот – част от публична общинска собственост.
   За да вземе Решението Общински съвет Братя Даскалови също така се е позовал и на разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС. Същата регламентира отдаването под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, за срок до 10 години, като за условията и реда, по който могат да бъдат отдадени препраща към ал.2 на чл.14 от същия закон. Съгласно чл.14, ал.2 отдаването под наем на имоти се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс като въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
   Съгласно чл.16 от НРУРОИ (изменен с Решение № 474/24.08.2011 г. на Общински съвет ) части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок от до 10 години. Следва да се има предвид, че определянето на максимален срок до 10 г. за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост не освобождава Общинския съвет от задължението му във всяко свое решение да посочи конкретен период от време.
   Отдаването под наем на имоти общинска собственост е пример със сложен фактически състав. В съответствие с разпоредбите на ЗОС е необходимо решение на общинския съвет, с което се определят общите условия за отдаването под наем на тези обекти, а именно основните елементи: цена, терен и срок. На база издаденото решение и в негово изпълнение от кмета на общината се провежда процедура, която приключва със заповед и сключване на договор за наем.
   В така обективираното в Решение № 449/24.04.2014 г. волеизявление на органа на местното самоуправление, липсва яснота по отношение на срока, за който ще се отдава – недвижимия имот, предмет на същото, а именно – общински терен (петно) за поставяне на кафе автомат в тротоарната площ от южната страна на ОК 209 пред УПИ І, кв. 93, съгласно ПУП с. Верен, община Братя Даскалови - публична общинска собственост.
   Органът, компетентен да управлява общинската собственост е само и единствено общинският съвет. Кметът действа само след решение на общинския съвет и само в рамките, определени му от него. За да бъде законосъобразно решението на общинския съвет, трябва да има ясно изразена воля за какъв срок ще се отдава под наем имота.
   Неопределянето на срок в последствие ще доведе и до неяснота за участниците в търга. Същите няма да са наясно със срока и това може да доведе до опорочаване на търга.
   С оглед на гореизложеното, считам че от така изразената воля на органа на местното самоуправление и обективирана в Решение № 449/24.04.2014 г. не става ясно за какъв период от време се отдава под наем част от имот – публична общинска собственост, както и предвид материалноправните разпоредби на закона, а именно ЗОС, същото се явява незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 449/24.04.2014 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 07.05.2014 г.
Последна редакция: 07.05.2014 г.