Върнати за ново обсъждане решения 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево

Върнати за ново обсъ

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-119

 

Стара Загора     16.05.2018г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 17 от НУРПОИ и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. IV от Наредба №18 за наемни цени на недвижими имоти на Община Николаево

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-67/09.05.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №35 от проведеното на 26.04.2018 г. заседание на Общински съвет Николаево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево са незаконосъобразни поради следните съображения:

С Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от НУРПОИ и във връзка с прилагане на Наредба №18 на Общински съвет – Николаево, последният приема решения да се отдадат под наем лекарски и стоматологични кабинети в гр. Николаево, с. Нова махала, с. Елхово и с. Едрево, като упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на публичен търг във връзка с отдаването под наем и да сключи Договори за наем със спечелилите кандидати.

Посочените в решенията начални наемни цени са изчислени като по предложение на Кмета на Община Николаево минималният месечен наем за съответната зона се увеличава с 40% от минималния месечен наем, в това число определени в съответствие с разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

В гласуването на всички предложения са участвали 13 общински съветници, от които „За” – 13, „Против” и „Въздържал се” няма.

Чрез Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г., съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет определя наемната цена, като се позовава на чл. 4, ал. 1, т. IV: „Обекти за здравни дейности и аптеки“ от Наредба №18 за наемни цени на недвижими имоти. В цитираната норма са посочени цените както следва: за Първа зона в гр. Николаево – 5,20 лв., с. Нова махала – 3,60 лв., с. Елхово и с. Едрево – 3,45 лв.

Приетите с цитираните по-горе решения начални наемни цени за съответната площ на помещенията противоречат на минимума за наемни цени определен в чл. 4, ал. 1, т. IV: „Обекти за здравни дейности и аптеки“ от Наредба №18 на Община Николаево.

Липсват мотиви за прилагането на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, както и коректно индивидуализиране на имотите, които са предмет на решенията.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево и Кмета на Община Николаево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

      

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 07.06.2018 г.
Последна редакция: 07.06.2018 г.