Върнати за ново обсъждане решения 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево

Върнати за ново обсъждане решения 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 от 26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-119

 

Стара Загора     16.05.2018г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 17 от НУРПОИ и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. IV от Наредба №18 за наемни цени на недвижими имоти на Община Николаево

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-67/09.05.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №35 от проведеното на 26.04.2018 г. заседание на Общински съвет Николаево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево са незаконосъобразни поради следните съображения:

С Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от НУРПОИ и във връзка с прилагане на Наредба №18 на Общински съвет – Николаево, последният приема решения да се отдадат под наем лекарски и стоматологични кабинети в гр. Николаево, с. Нова махала, с. Елхово и с. Едрево, като упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на публичен търг във връзка с отдаването под наем и да сключи Договори за наем със спечелилите кандидати.

Посочените в решенията начални наемни цени са изчислени като по предложение на Кмета на Община Николаево минималният месечен наем за съответната зона се увеличава с 40% от минималния месечен наем, в това число определени в съответствие с разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

В гласуването на всички предложения са участвали 13 общински съветници, от които „За” – 13, „Против” и „Въздържал се” няма.

Чрез Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г., съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет определя наемната цена, като се позовава на чл. 4, ал. 1, т. IV: „Обекти за здравни дейности и аптеки“ от Наредба №18 за наемни цени на недвижими имоти. В цитираната норма са посочени цените както следва: за Първа зона в гр. Николаево – 5,20 лв., с. Нова махала – 3,60 лв., с. Елхово и с. Едрево – 3,45 лв.

Приетите с цитираните по-горе решения начални наемни цени за съответната площ на помещенията противоречат на минимума за наемни цени определен в чл. 4, ал. 1, т. IV: „Обекти за здравни дейности и аптеки“ от Наредба №18 на Община Николаево.

Липсват мотиви за прилагането на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, както и коректно индивидуализиране на имотите, които са предмет на решенията.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решения №№260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/26.04.2018 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево и Кмета на Община Николаево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

      

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-06-07 12:57:24
Променена: 2020-07-12 17:28:28