Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (836)

Върнати за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-1/03.01.2014 г. Областния управител връща точка 4 и точка 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък, приета с Решение № 836/17.12.2013г. на Общински съвет Казанлък.

Мотиви:

   С цитираното решение Общински съвет Казанлък, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък.

   Общинския съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно ал.2 от същия в изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В изпълнение на това си правомощие Общински съвет Казанлък е взел и Решение № 836 от 17.12.2013 г., с което приема нова Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък.
   Като правно основание за приемане на Решение № 836 Общинския съвет посочва 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.
   Съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт, е излагане на фактически и правни основания. Решение № 836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък, в частта му относно т. 4 и т. 6 от Приложение № 1, неразделна част от наредбата, не отговаря именно на тези изисквания. В него не са посочени фактически и правни основания, обуславящи определянето на посочените в Приложение № 1 цени на услугите, извършвани на територията на гробищните паркове на територията на община Казанлък.
   Съгласно чл. 6, ал.1, б.„ж” от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Общините събират такси за откупуване на гробни места, а ал. 2 на същия член предвижда, че за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.
   Община Казанлък не е посочила закона, въз основа на който са определени цените на услугите за поддържане на гробищните алеи целогодишно и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място, извършвани на територията на гробищния парк гр. Казанлък, посочени в Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък, неразделна част от същата.
   Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № 25 гробищния парк на територията на община Казанлък е публична общинска собственост.
   Нормата на чл.31, ал. 2 от същата гласи, че наследниците са длъжни да поддържат гробовете и окологробното пространство, а с т. 4 от приложението, се въвежда такса за поддържане на гробищните алеи. От една страна се създава задължение за наследниците да поддържат окологробните места, а от друга се предвижда такса за поддържане на гробищните алеи. При така установената нормативна уредба, не става ясно чие е задължението за поддържането на гробищните алеи.
   Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на община Казанлък регламентира заплащането на такси за услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
   Съгласно чл. 14 от горепосочената наредба таксата битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън границите и районите, определени съгласно ал. 2, се събира такса смет за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
   Съгласно чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ, общинския съвет одобрява план-сметка за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
   Несъмнено в одобрената план-сметка за всяка една година се предвижда такава такса за териториите за обществено ползване, каквато безспорно се явява и гробищния парк. Аналогична е и разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредба № 26 на община Казанлък, съгласно която се въвежда такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, каквито са и гробищните алеи.
   От гореизложеното е видно, че за една и съща услуга се предвижда заплащането на такса по реда на Наредба № 26, която се заплаща от всички граждани, собственици или ползватели имоти на територията на Община Казанлък и втора такса по реда на т. 4 от Приложение № 1 към Наредба № 25, заплащана от ползвателите на гробове на територията на гробищния парк.
   На следващо място, с т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 Общински съвет Казанлък въвежда заплащане на такса за издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място в размер на 8,00 лв.
   Следва да се има предвид, че с чл.44, ал.1, т. 49 от Наредба № 26 също е въведено заплащане на такса за издаване на разрешение за строеж, но в размер на 50.00 лв.
   По този начин с двете горепосочени наредби се въвеждат две различни такси за една и съща услуга – издаване на разрешение за строеж.
   Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМДТ, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, а чл.8 определя принципите на определяне на местните такси. Нормата е доразвита и в Наредба № 26 и по- специално в чл. 4. Съгласно текста на разпоредбата размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
   1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
   2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
   3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
   4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
   Съгласно чл. 5, ал.1 от същата наредба пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр.инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата, като съгласно ал. 2 същите са определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
   Административният орган не е изложил конкретните мотиви за въвеждане на посочените такси за услуги, а също така липсва икономическо обосновка за техния размер. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо липсата на фактически основания е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до отмяна на акта дори само на това основание.
   Неспазването на така установеното нормативно изискване на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт. Считам, че така приетите т. 4 и т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък, приета с Решение №836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък са незаконосъобразни.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 03.01.2014 г.
Последна редакция: 03.01.2014 г.