Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (993)

Върнати за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-152/14.05.2014 г. Областния управител връща за ново обсъждане Решение № 933/23.04.2014г. на Общински съвет Казанлък.
   С цитираното решение Общински съвет Казанлък, като орган на местно самоуправление дава съгласие за отделяне от ПИ № 000363 в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, целият с площ от 32.763 дка – „Пасище, мера” шеста категория на площ от 11.475 дка за образуване на нов поземлен имот, и обявява отделения имот за частна общинска собственост. С точка втора от същото решение изразява съгласие за промяна на предназначението на отделения по предходната точка имот от „Земеделска земя” с начин на трайно ползване „Пасище, мера” в отделен УПИ извън границите на урбанизираната територия с конкретно предназначение „ За спортни дейности”. В точка трета се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план за регулация и застрояване на отделения имот с цел промяна на неговото предназначение, а с последната точка, четвърта, се одобрява здание от Възложителя.
   В приетото решение като основание за промяна на предназначението на отделения имот от „Пасище, мера” в „За спортни дейности” е посочен чл. 25, ал.5 във връзка с чл 25, ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ, но не са изпълнени разпоредбите на посочения член, а именно към решението не е приложен инвестиционен проект и не е посочен срока на валидност на предварителното съгласие за промяна на предназначението на отделения имот от 11.475 дка., каквото е изискването на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 933/23.04.2014 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 15.05.2014 г.
Последна редакция: 15.05.2014 г.