Върнато решение на Общински съвет Казанлък

Върнато решение на О
Областният управител Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Казанлък, касаещо изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Гласуваното от Общинския съвет предложение е за корекция на чл.22 от Наредбата.

Съгласно разпоредбата на Закона за нормативните актове, проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно докладът към него, се внася за обсъждане и приемане от Общински съвет. Предложението за промяна размера на местните такси и цените на услугите и/или предложение за нови местни такси и цени на услуги трябва да бъде придружено с икономическа обосновка, която в случая не е налице. Не е посочено и кое налага въвеждането на присъствена месечна такса, за какви услуги е определена тя и по какъв начин е формиран ценовият й размер.
Създадена: 13.08.2014 г.
Последна редакция: 13.08.2014 г.