Върнато решение на Общински съвет Павел Баня

Върнато решение на О

 

Областният управител Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Павел баня. В решението не са спазени изискванията на разпоредбата на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението трябва да съдържа поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, което в случая не е налице. Видно от протокола, решението е взето, без да са спазени изискванията на закона. С оглед липсата на такова отразяване следва, че решението е прието в нарушение на цитираната нормативна разпоредба и е върнато за повторно разглеждане в Общински съвет Павел Баня.

Създадена: 15.05.2014 г.
Последна редакция: 15.05.2014 г.