Върнатo за ново обсъждане решениe № 1736 от 26.07.2018 г на Общински съвет Стара Загора

Върнатo за ново обсъждане решениe № 1736 от 26.07.2018 г на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-208

 

Стара Загора  09.08.2018  г.

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 45, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от ЗДС

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №1736/26.07.2018 г. на Общински съвет Стара Загора в частта по т. 5, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-97/02.08.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №35 от проведеното на 26.07.2018 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №1736/26.07.2018 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №1736/26.07.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 2, т. 3 от ЗДС и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, дава предварително съгласие за замяна на имот – частна общинска собственост, представляващ:

            Поземлен имот с идентификатор 68850.521.8 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-55 от 12.09.2007 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-24-601 от 14.12.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора с площ 72611 кв. м., адрес на ПИ: гр. Стара Загора, ул. „Знаменосец“, ТПТ: Урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 506000800, съседи по КК: 68850.78.14, 68850.521.1508, 68850.521.1575, 68850.521.1504, 68850.521.58, 68850.78.35. Имотът е актуван с АЧОС № 17921/11.07.2018 г.

            със следните имоти – собственост на държавата чрез Министерство на отбраната, както следва:

  1. ПИ с идентификатор 68850.528.23 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 20662 кв. м., ведно с построените в него сгради, актуван с АПДС № 2027/08.12017 г.;
  2. ПИ с идентификатор 68850.528.24 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 13731 кв. м., ведно с построените в него сгради, актуван с АПДС № 2028/08.11.2017 г.;
  3. ПИ с идентификатор 68850.514.3024 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 21752 кв. м, актуван с АПДС № 2025/08.11.2017 г.;
  4. ПИ с идентификатор 68850.513025 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 1821 кв. м., ведно с построените в него сгради, актуван с АПДС № 2026/08.11.2017 г.;
  5. ПИ с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № 24-300-5-5/08.12.2004 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, последно изменение със Заповед № КД-14-24-15/01.11.2007 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с площ 18709 кв. м., ведно с построените в него сгради, актуван с АЧДС № 8883/07.12.2017 г.

В гласуването на цитираното решение са участвали 47 общински съветници, от които „За” – 38, „Против”- няма и „Въздържал се” - 9. Решението е прието с необходимото мнозинство и поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

            Видно от отбелязване в АЧДС № 8883/07.12.2017 г., ПИ с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № 24-300-5-5/08.12.2004 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, последно изменение със Заповед № КД-14-24-15/01.11.2007 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с площ 18709 кв. м., ведно с построените в него сгради, (т.5 от цитираното решение), е в управление на Областния управител на област Стара Загора.

            С писмо изх. № 09-00-246/23.03.2018 г. от Министерство на отбраната /вх. № ДС-12/27.03.2018 г. на Областна администрация Стара Загора / се заявява отпаднала необходимост за ведомството от ПИ с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора и се изразява положително становище за откриване на процедура по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗДС.

            По реда на чл. 17, ал. 2 от ЗДС: „Когато нуждата от имот - частна държавна собственост, отпадне или имотът се ползва не по предназначение, правото на управление се отнема със заповед на областния управител след становище от министъра или от ръководителя на ведомството, който управлява имота.“

            На основание гореизложеното, със Заповед № ДС-ЗД-81/02.04.2018 г. на Областния управител се отнема от Министерство на отбраната правото на управление върху поземлен имот с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № 24-300-5-5/08.12.2004 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, последно изменение със Заповед № КД-14-24-15/01.11.2007 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с площ 18709 кв. м., ведно с построените в него сгради, актуван с АЧДС № 8883/07.12.2017 г.

            Същият, на основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС, е в управление на Областния управител, видно от отбелязване в АЧДС № 8883/07.12.2017 г. и Акт № 8905/16.01.2018 г. за поправка на АЧДС № 8883/07.12.2017 г. Съгласно цитираната разпоредба - имоти - държавна собственост, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от областния управител по местонахождението им, което в настоящия случай е налице. Съдържанието на правото на управление включва правото да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3 ЗДС. Отговорността за стопанисването на предоставения имот е на ведомството, което го управлява.

          Поземлен имот с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора, ведно с построените в него сгради е предаден с приемателно-предавателен протокол от 21.05.2018 г. от Министерство на отбраната на Комисия от Областна администрация Стара Загора, назначена със Заповед № ДС-ЗД-81/02.04.2018 г. на Областния управител.

            Следователно, цитираният в т. 5 на Решение №1736/26.07.2018 г. на Общински съвет Стара Загора поземлен имот не е в управление на Министерство на отбраната, като в тази връзка същото, в частта относно поземлен имот с идентификатор 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора, следва да бъде върнато за ново обсъждане, като незаконосъобразно.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №1736/26.07.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, по отношение на т.5 от същото, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и Кмета на Община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.  

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-08-13 06:12:31
Променена: 2020-07-12 16:08:34