Върнатo за ново обсъждане решениe № 302 от 27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево

Върнатo за ново обсъждане решениe № 302 от 27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-186

 

Стара Загора  10.07.2018  г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА.

 

 

 В Р Ъ Щ А М

 

Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-85/05.07.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 27.06.2018 г. заседание на Общински съвет Николаево.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №302/27.06.2018 г. Общински съвет Николаево, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 2 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, приема промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Стар текст: чл. 12а, ал. 3 – „Заместник председателя на общинския съвет, няма да получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет, като заместник председател.”

 

Нов текст: Чл. 12а, ал. 3 - „Заместник - председателя на общинския съвет ще получава възнаграждение за участието си в ръководството на съвета и заседанията на същия и неговите комисии в размер на 60% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

Приема се нов текст – чл. 12б

Чл.12б, ал. 1 „При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

Ал. 2 Участва в разработването на проектите за дневен ред на заседанията на общински съвет.

Ал. 3 Заедно с председателя на Общинския съвет и служителя в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА подписва протоколите от заседанията.“

Отменя изцяло чл. 14 от Правилника, който гласи:

При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.“

В гласуването на цитираното решение са участвали 13 общински съветници, от които „За” – 8, „Против”- няма и „Въздържал се” - 5. Решението е прието с необходимото мнозинство съгласно чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.

Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

            Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 от АПК и чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

            Във връзка с горното, измененията на Правилника са приети при съществено нарушение на регламентираните в ЗНА разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове, респективно техните изменения, при неспазване изискванията на чл. 26, ал. 4 във връзка с ал. 2 и ал. 3 и чл. 28 от ЗНА.

            Съгласно чл. 26, ал. 4 предложение първо от ЗНА, законовоопределеният срок за изразяване на становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

            В мотивите на Решение №302/27.06.2018 г., в нарушение на чл. 26, ал. 4 предложение второ от ЗНА, не се посочва изрично конкретна причина за предоставяне на заинтересованите лица на 14-дневен срок за изразяване на предложения и становища по проекта за изменение на Правилника, който срок законодателят допуска само при изключителни случаи. Посоченото нарушение необосновано ограничава възможността на гражданите да се запознаят със съображенията за приемане на изменения в нормативния акт, с което съществено се засягат техните права и законни интереси.

Формално посоченото решение на Общински съвет Николаево съдържа мотиви, но същите не съответстват на изискванията, предвидени в разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА - липсват целите, които се поставят, не са посочени финансовите и другите средства, необходими за прилагане на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Видно от чл. 28, ал. 4 от ЗНА: "Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган."

Следователно, констатираната липса на мотиви със съответно на законовите изисквания съдържание, задължава Общинския съвет да не обсъжда проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №302/27.06.2018 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево и Кмета на Община Николаево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-07-26 11:19:28
Променена: 2020-07-12 16:50:48