Върнато за ново обсъждане решение № 436 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение № 436 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-193

 

Стара Загора  13.07.2018г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 41, ал. 2 от ЗОС

 

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №436/28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково в частта му по т. 2-5 включително, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-87/06.07.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №36 от проведеното на 28.06.2018 г. заседание на Общински съвет Гурково.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №436/28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково в частта му по т. 2-5 включително е незаконосъобразно поради следните съображения:

С т. 2-5 на Решение №436 на Общински съвет Гурково на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1 от ЗОС  и чл. 43, ал 1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост Общински съвет Гурково:

2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се учреди чрез публичен търг с явно наддаване възмездно право на строеж, за построяване на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./ и разгъната застроена площ /РЗП/ от 100кв.м. /сто кв.м./, при условията на плана за застрояване /ПЗ/ и одобрен от Община Гурково проект, и издадено от същата разрешение за строеж, която сграда да се изгради върху имот – частна общинска собственост, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Гурково, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 22767.501.653 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-37 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Паничерево, общ. Гурково, п.к. 6172, ул. “Бистрица“ №4. Площ на имота: 368 / триста шестдесет и осем / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м. /, при граници и съседи на целия имот: 22767.501.776, 22767.501.654, 22767.501.733, 22767.501.652, Стар идентификатор: квартал 73 / седемдесет и три /, парцел: II /втори/

3.ОПРЕДЕЛЯ първоначална тръжна цена в размер на 1027,00 лв. /хиляда и двадесет и седем лева/ без ДДС, за учредяване възмездно право на строеж на жилищна сграда.

4.ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване 10 %.

5.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Гурково да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за жилищна сграда върху описания по-горе недвижими имот, след което да сключи договор с лицето, спечелило търга.

В гласуването са участвали 12 общински съветници, от които „За” – 12, „Против” и„Въздържал се”   - няма.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС: „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.“

Към материалите, придружаващи Решение №436/28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково, не са приложени данъчна оценка, нито пазарна такава и не може да се прецени дали е изпълнена разпоредбата на  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, изискваща разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост да се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.

Считам, че Общински съвет Гурково е нарушил материалния закон като е приел решение, с което дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж и е определил първоначална тръжна цена за учредяване на същото, без да е спазено изискването за наличие на пазарна и данъчна оценка на имота, спрямо който се учредява ограниченото вещно право.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №436/28.06.2018 г. на Общински съвет Гурково в частта му т. 2-5 за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково и Кмета на Община Гурково за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

 

 

                          

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-07-24 11:00:51
Променена: 2020-07-12 15:58:52