Върнато за ново обсъждане решение №446 от 26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение №446 от 26.07.2018 г.  на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

 

AK-01-ЗД-211

 

Стара Загора      10.08.2018 г.

 

            На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4  и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

В Р Ъ Щ А М:

 

            Решение №446/26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково в частта относно  изменения в чл. 103, ал. 4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

 

          В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-98/03.08.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 26.07.2018 г. заседание на Общински съвет Гурково.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №446/26.07.2018 г. на Общински съвет Гурково в частта на приетите изменения в чл. 103, ал. 4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е  незаконосъобразно, поради следните съображения:

           С  цитираното решение на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общински съвет Гурково приема промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            В гласуването са участвали 11 общински съветника, решението е прието с изискуемото мнозинство, като „ЗА” са гласували 7 от тях, „ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

             С приетите изменения в разпоредбата на чл. 103, ал. 4 се определя изискуемото мнозинство, с което повторно се приемат върнатите от областния управител или от кмета на общината за ново обсъждане актове на общинския съвет: ал. 4 „Повторното приемане на акта на общински съвет става с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.“

Предвиждането в ЗМСМА да бъде приет правилник за организацията и дейността на общинския съвет е с цел повторна регламентация на вече уредената в закона материя. По този начин по- детайлно се урежда същата материя, като се постига пълнота в правната регламентация.

Като нормативен акт от по-ниска степен, правилникът не трябва да противоречи на закона, а да го допълва и отстранява недостатъците му. Защитата на тази йерархична зависимост е установена в чл. 15 от Закона за нормативните актове.

           В приетите промени по чл. 103, ал. 4 от Правилника, Общински съвет Гурково уточнява разпоредбата на чл. 45, ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в която се поставят едни повишени изисквания при повторно гласуване на върнати за ново обсъждане актове на общинските съвети. Текстът на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА гласи: „Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.“

          Действително с горецитирания текст законодателят поставя едно допълнително изискване при гласуване на върнатите за ново обсъждане решения, тоест и за тези, за които при първото приемане е било необходимо само обикновено мнозинство, като обаче не изключва възможността, същите да са постановени по законови разпоредби, за които се изисква най-високо ниво за защита на обществените интереси, като например с квалифицирано мнозинство.

           Приемайки текста на чл. 103, ал. 4 само с изискване за абсолютно мнозинство „повече от половината от всички общински съветници“ при гласуване на върнатите за ново обсъждане актове, Общински съвет Гурково нарушава изискването на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, а също и на другите нормативни актове, в които е поставено изискване за друг вид мнозинство от по-висока степен.

         С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №446/26.07.2018 г. , по отношение на приетите изменения в ал. 4 на чл. 103 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация, за ново обсъждане от Общински съвет  Гурково.

            Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково и Кмета на община Гурково за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-08-14 12:48:22
Променена: 2020-07-12 17:31:30