Върнато за ново обсъждане решение №733 от 30.08.2018 г. на Общински съвет Павел Баня

Върнато за ново обсъждане решение №733 от 30.08.2018 г.  на Общински съвет Павел Баня

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-239

 

Стара Загора    11.09.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и чл. 35, ал. 5 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и Заповед № РД-ЗД-222/29.08.2018 г. на Областния управител  

 

В Р Ъ Щ А М

 

     Решение №733/30.08.2018 г. на Общински съвет Павел баня, за ново обсъждане  от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-107/05.09.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 30.08.2018 г. заседание на Общински съвет Павел баня.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №733/30.08.2018 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно, поради следните съображения:

С Решение №733/30.08.2018 г. Общински съвет Павел баня на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §33 от ЗР към ЗИД на Закона за водите:
              Прехвърля безвъзмездно на държавата правото на собственост върху следните имоти публична общинска собственост – Язовири:

 

НТП

землище

местност

имот №

площ

АОС

вид собственост

1

язовир

Павел баня

Моравите

55021.172.837

31,287 дка

3436/ 11.05.2016

публична общинска

2

язовир

Павел баня

Бялата чешма

55021.155.845

9,742 дка

3438/ 11.05.2016

публична общинска

3

язовир

Александрово

Кабандере

№ 000860

14,653 дка

3131/ 05.02.2015

публична общинска

4

язовир

Габарево

Извора

№ 000123

47,917 дка

5/ 18.02.1997

публична общинска

5

язовир

Осетеново

Корията

№ 000942

85,137 дка

2/ 18.02.1997

публична общинска

6

язовир

Осетеново

Беджа

№ 000767

98,308 дка

3/ 18.02.1997

публична общинска

7

язовир

Осетеново

 -

№ 000395

15,831 дка

4/ 18.02.1997

публична общинска

8

язовир

Долно Сахране

Ормана

№ 000165

65,287 дка

3133/ 05.02.2015

публична общинска

9

язовир

Търничени

Баш пънар

№  000068

8,798 дка

3135/ 05.02.2015

публична общинска

10

язовир

Габарево

-

УПИ ХІ-820 кв. 12

7622 кв.м.

3781/ 15.08.2018

публична общинска

 

      Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

В гласуването са участвали 12 общински съветника (от общо 17), като решението е прието с 9  гласа „За“, 1 „Против“ и 3 „Въздържал се“.

Законът за водите чрез чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ установява, че язовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените в имуществото на търговски дружества, различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, както и водохранилищата им до най-високо водно ниво, а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации, са публична общинска собственост.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Нарушението на тази забрана за разпоредителни сделки с имоти – публична общинска собственост води до нищожност на приетото от Общински съвет Павел баня Решение №733/30.08.2018 г.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС установява, че: „Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. Т.е., за да бъде извършено разпоредително действие с процесните имоти, то същите следва да са с отпаднало предназначение.

При така получилата се правна колизия, считам, че следва да се приеме решение, чрез което се дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти – публична общинска собственост (както са описани в процесното решение), и чрез което Кметът на община Павел баня може съобразно §33 от ЗР към ЗИД на Закона за водите да внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на същите. Чрез предложението си, кметът на община Павел баня може да поиска изразяване на становище (евентуално предприемане на законодателни промени), относно окончателното и законосъобразно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на  имоти – публична общинска собственост в полза на държавата.

Следва да се има предвид и факта, че решението не е прието с необходимото мнозинство. Единственият способ за безвъзмездно разпореждане с имоти – частна общинска собственост уреден в ЗОС е дарението, което съобразно чл. 35, ал. 5 във връзка с чл. 34, ал. 4 може да се извърши след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. Т.е., за приемане на решение за извършване на дарение, каквото е и Решение №733/30.08.2018 г., „За“ същото следва да гласуват минимум 13 общински съветника от Общински съвет Павел баня, а не като в настоящия случай – девет.

С оглед обстоятелството, че Общински съвет Павел баня е приел Решение №733/30.08.2018 г. в нарушение на материалния закон, считам че същото е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №733/30.08.2018 г. за ново обсъждане от Общински съвет Павел баня.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Павел баня и Кмета на Павел баня за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.           

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

За Областен управител

оправомощен със Заповед №РД-ЗД-222/29.08.2018 г.

на Областния управител на област Стара Загора

Създадена: 2018-09-12 11:00:52
Променена: 2020-07-12 14:59:17