Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (33)

Върнато за ново обсъ

      Със Заповед №АК-01-ЗД-45/10.02.2016 г. Областния управител връща Решение №33/28.01.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

          

Мотиви:

 

        С първата част на Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови, на основание чл. 52, ал. 1 и  чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година , ПМС 380 от 2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 год.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Братя Даскалови, приема бюджета на община Братя Даскалови за 2016 година.

        Тази част на Решението е приета с 10 гласа „За” и 3 „Против” от присъствалите тринадесет  общински съветници.

        В частта на т.3.1 от Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови извършва промяна по Приложение №9, на структурата на общинска администрация на Община Братя Даскалови, по предложение на общински съветник, а именно:

        - 3 ½  бр. от дейност „Озеленяване” да бъдат трансформирани в дейност „Общинска администрация”, като специалист „АОН”

         Тази част на Решението е приета с 7 гласа „За”, 5 „Против” и 1 „Въздържал се” от присъствалите тринадесет  общински съветници.

        Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА гласи: „ Общинския съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината”. Т.е. проектите и предложенията, свързани с общата численост и структурата на общинската администрация, са в правомощията на Кмета на Общината, като орган на изпълнителната власт, който ръководи цялата изпълнителна дейност в т. ч. и на общинската администрация. Приемането на решение, касаещо промяна в общата численост и структура на общинската администрация, по предложение на общински съветник, какъвто е настоящия случай, противоречи на цитираната разпоредба и следва да бъде отменено. В този смисъл е и Решение №6480 от 10.05.2011 г. на ВАС по адм. д. №2982/2011 г.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно в частта му, с която се правят изменения в структурата на общинска администрация на Община Братя Даскалови.

 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №33/28.01.2016 г., Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 12.02.2016 г.
Последна редакция: 12.02.2016 г.