Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (488)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-240/07.08.2014 г. Областния управител връща т.2 и т.3 от Решение № 488/28.07.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови.

 

Мотиви:   С т.2 и т.3 от цитираното решение Общински съвет Братя Даскалови, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС, дава съгласието си за отдаване под наем на явен публичен търг за срок от 10 години следните имоти:
   1.Имот № 022016 – Нива от VІІ-ма категория в местността „Голушка” с площ от 0,917 декара по КВС на с.Славянин
   2.Имот № 060011 – Овощна градина от VІІ-ма категория в местността „Чехларска пътека” с площ от 1.000 декара по КВС на с.Славянин
   3.Имот № 064016 – Нива от VІІ-ма категория в местността „Биокопан” с площ от 1,726 декара по КВС на с.Славянин
   4.Имот № 000062 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Армутлука” с площ от 1,209 декара по КВС на с.Славянин
   5.Имот № 000127 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Оземленото” с площ от 10,298 декара по КВС на с.Славянин
   6.Имот № 000175 – Нива от VІІ-ма категория в местността „Манда гьол” с площ от 3,320 декара по КВС на с.Славянин
   7.Имот № 000245 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Манда гьол” с площ от 2,017 декара по КВС на с.Славянин
   8.Имот № 000251 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Каления връх” с площ от 5,179 декара по КВС на с.Славянин
   9.Имот № 018001 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Арабушлово” с площ от 2,038 декара по КВС на с.Славянин
   10.Имот № 019001 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Арабушлово” с площ от 9,051 декара по КВС на с.Славянин
   11.Имот № 019003 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Арабушлово” с площ от 4,252 декара по КВС на с.Славянин
   12.Имот № 020001 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Мандрама” с площ от 0,980 декара по КВС на с.Славянин
   13.Имот № 020003 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Мандрама” с площ от 2,866 декара по КВС на с.Славянин
   14.Имот № 022021 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Голушка” с площ от 0,848 декара по КВС на с.Славянин
   15.Имот № 023012 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Голушка” с площ от 50,661 декара по КВС на с.Славянин
   16.Имот № 023033 – Нива от ІХ-та категория в местността „Голушка” с площ от 5,193 декара по КВС на с.Славянин
   17.Имот № 023044 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Голушка” с площ от 1,328 декар по КВС на с.Славянин
   18.Имот № 025001 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Оземленото” с площ от 2,992 декара по КВС на с.Славянин
   19.Имот № 025007 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Оземленото” с площ от 7,097 декара по КВС на с.Славянин
   20.Имот № 026016 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Манда гьол” с площ от 2,087 декара по КВС на с.Славянин
   21.Имот № 026018 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Манда гьол” с площ от 18,278 декара по КВС на с.Славянин
   22.Имот № 027005 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Армутлука” с площ от 2,536 декара по КВС на с.Славянин
   23.Имот № 027006 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Армутлука” с площ от 29,289 декара по КВС на с.Славянин
   24.Имот № 028002 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Голямата сивриджа” с площ от 4,606 декара по КВС на с.Славянин
   25.Имот № 032001 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Буюкмезалък ” с площ от 14,396 декара по КВС на с.Славянин
   26.Имот № 035002 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 5,904 декара по КВС на с.Славянин
   27.Имот № 035004 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 6,978 декара по КВС на с.Славянин
   28.Имот № 035016 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 14,315 декара по КВС на с.Славянин
   29.Имот № 035020 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 7,612 декара по КВС на с.Славянин
   30.Имот № 036002 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 29,529 декара по КВС на с.Славянин
   31.Имот № 036012 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Дряново кладенче ” с площ от 2,849 декара по КВС на с.Славянин
   32.Имот № 039001 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Ерекорман” с площ от 25,895 декара по КВС на с.Славянин
   33.Имот № 043001 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Манда гьол” с площ от 3,569 декара по КВС на с.Славянин
   34.Имот № 064001 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Биокопан” с площ от 1,464 декара по КВС на с.Славянин
   35.Имот № 064032 – Изоставена нива от VІІІ-ма категория в местността „Биокопан” с площ от 16,599 декара по КВС на с.Славянин
   36.Имот № 064043 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Биокопан” с площ от 1,432 декара по КВС на с.Славянин
   37.Имот № 056001 – Изоставена нива от VІІ-ма категория в местността „Радов дол” с площ от 43,910 декара по КВС на с.Кольо Мариново
   38. Имот № 500272 – Изоставена нива от V-та категория в местността „Бюлюците” с площ от 13,948 по КВС на с.Верен
   39. Имот № 008023 – Нива от VІІІ-ма категория в местността „Дервишова кория” с площ от 9,344 по КВС на с.Верен
   40. Имот № 009016 – Нива от V-та категория в местността „Бюлюците” с площ от 1,369 по КВС на с.Верен
   41. Имот № 028019 – Нива от VІІІ-ма категория в местността „Под челебия” с площ от 34,097 по КВС на с.Верен
   42. Имот № 033015 – Нива от ІІІ-та категория в местността „Малкия юрен” с площ от 1,398 по КВС на с.Верен
   43. Имот № 039059 – Нива от ІХ-та категория в местността „Кориите” с площ от 1,701 по КВС на с.Верен
   44. Имот № 039060 – Нива от ІХ-та категория в местността „Кориите” с площ от 18,729 по КВС на с.Верен
   45. Имот № 039062 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Кориите” с площ от 8,700 по КВС на с.Верен
   46. Имот № 500242 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Червената могила” с площ от 1,385 по КВС на с.Верен
   47. Имот № 019089 – Нива от V-та категория в местността „Солената пръст” с площ от 55,225 декара по КВС на с.Верен
   48. Имот № 018037 – Нива от ІV-та категория в местността „Каиш дере” с площ от 24,900 декара по КВС на с.Верен
   49. Имот № 022009 – Нива от V-та категория в местността „Юртчетата” с площ от 18,303 декара по КВС на с.Верен
   50. Имот № 026061 – Нива от V-та категория в местността „Алталъка” с площ от 31,577 декара по КВС на с.Верен
   51. Имот № 035005 – Нива от ІV-та категория в местността „Новините” с площ от 11,989 декара по КВС на с.Верен
   52. Имот № 039061 – Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „Кориите” с площ от 1,730 по КВС на с.Верен
   53. Имот № 050070 – Нива от VІІІ-ма категория в местността „Поляната” с площ от 64.197 декара по КВС на с.Братя Даскалови
   54. Имот № 014021 – Нива от V-та категория в местността „Горен балтълък” с площ от 21.501 декара по КВС на с.Мирово
   55. Имот № 021024 – Нива от V-та категория в местността „Динги кър” с площ от 13.806 декара по КВС на с.Мирово
   56. Имот № 023001 – Нива от ІV-та категория в местността „Попов кладенец” с площ от 16.952 декара по КВС на с.Мирово
   57. Имот № 032035 – Нива от ІV-та категория в местността „Карачалия” с площ от 22,619 декара по КВС на с.Мирово
   58. Имот № 036019 – Нива от ІV-та категория в местността „Кайнака” с площ от 7,895 декара по КВС на с.Мирово
   59. Имот № 082027 – Нива от ІV-та категория в местността „Адалъка” с площ от 9,584 декара по КВС на с.Мирово
   60. Имот № 075004 – Нива от ІV-та категория в местността „Тоспите”с площ от 3,096 декара по КВС на с.Найденово
   61. Имот № 076029 – Нива от ІV-та категория в местността „Тоспите”с площ от 2,009 декара по КВС на с.Найденово
   62. Имот № 075015 – Нива от ІV-та категория в местността „Тоспите”с площ от 0,841 декара по КВС на с.Найденово
   63. Имот № 024024 – Изоставена нива от VІІІ-ма категория в местността „Стойчова рътлина” с площ от 3,041 декара по КВС на с.Сърневец.
   С т.3 от същото общинския съвет упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилите кандидати.
   В гласуването са участвали 13 общински съветника, като решението е прието единодушно с 13 гласа „за”.
   Към Решението не са приложени актове за общинска собственост, както и скици на имотите. Според чл.5, ал.1 от ЗОС общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. което в случая не е налице. Според нормата на чл.5, ал.2 от ЗОС актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на тези си правомощия Общински съвет Братя Даскалови е взел и горепосоченото решение, а именно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.
   За да приеме т.2 и т.3 от Решението Общински съвет Братя Даскалови също така се е позовал и на разпоредбата на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от същия закон, свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаването под наем на имоти - частна общинска собственост се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. Според нормата на 14, ал. 3 от ЗОС, срокът за отдаване под наем се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.
   Предоставянето под наем на имоти – частна общинска собственост е уредено в раздел II от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови /НРУРОИ/. Разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от цитираната наредба дава право на кмета на общината въз основа на резултатите от проведен търг или конкурс да сключи договор за наем на имот - частна общинска собственост, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.
   Общинският съвет, който е орган на местно самоуправление по силата на изричната законова делегация на чл. 14, ал. 8 от ЗОС приема решения, с които определя наемните цени, при които се отдават под наем общински имоти. Актът, с който общинския съвет обективира това свое волеизявление създава права и задължения или непосредствено засяга права, свободи и законни интереси за гражданите и организациите, които ще наемат обекти общинска собственост. Цитираната разпоредбата задължава органът на местно самоуправление да определи наемната цена със своето решение, което в случая не е сторено. След като липсва формирана воля на общинския съвет по този начин се създава неяснота относно основен елемент от провеждането на търга, а именно първоначалната тръжна цена. Следователно т.2 и т.3 от Решение № 488/28.07.2014 г. са постановени в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от ЗОС.
   Отдаването под наем на имоти общинска собственост е пример със сложен фактически състав. В съответствие с разпоредбите на ЗОС е необходимо решение на общинския съвет, с което се определят общите условия за отдаването под наем на тези обекти, а именно основните елементи: цена, терен и срок. На база издаденото решение и в негово изпълнение от кмета на общината се провежда процедура, която приключва със заповед и сключване на договор за наем.
   В така обективираното в т.2 и 3 от Решение № 488/28.07.2014 г. волеизявление на органа на местното самоуправление, липсва яснота по отношение на цената, за която ще се отдава – недвижимия имот, предмет на същото, а именно ниви по КВС.
   Органът, компетентен да управлява общинската собственост е само и единствено общинският съвет. Кметът действа само след решение на общинския съвет и само в рамките, определени му от него. За да бъде законосъобразно решението на общинския съвет, трябва да има ясно изразена воля на каква цена ще се отдава под наем имотите.
   Неопределянето на цената в последствие ще доведе и до неяснота за участниците в търга, като същите няма да са наясно с цената и това може да доведе до опорочаване на търга.
   С оглед на гореизложеното, считам че от така изразената воля на органа на местното самоуправление и обективирана в т.2 и т.3 от Решение № 488/28.07.2014 г. не става ясно на каква цена се отдават под наем имотите – частна общинска собственост, както и предвид материалноправните разпоредби на закона, а именно ЗОС, същите се явяват незаконосъобразни.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, са върнати т.2 и т.3 от Решение № 488/28.07.2014 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.

Създадена: 07.08.2014 г.
Последна редакция: 07.08.2014 г.