Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (512)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-289/07.10.2014 г. Областния управител връща Решение № 512/25.09.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Братя Даскалови, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласието си за намаляване на месечния наем на „Клиник инвест” ЕООД с ЕИК 201114425, наемател на общинско помещение /дрогерия/ в с.Братя Даскалови, съгласно договор № 13/11.03.2013 година от 372.00 лева с ДДС на 50.00 лева с ДДС.
   С т.2 от решението Общински съвет Братя Даскалови упълномощава кмета на общината да подпише анекс към договора.
   В гласуването са участвали 12 общински съветника, като решението е прието единодушно с 12 гласа „за”.
   Към Решението е приложен договор № 13/11.03.2013 г. сключен между Община Братя Даскалови и „Клиник инвест” ЕООД.
   С Решение № 255/18.02.2013 г. Общински съвет Братя Даскалови, като орган на местното самоуправление по чл.8, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласието си за отдаване под наем на - аптека, с обслужващи помещения с обща площ от 49,75 кв.м, имот - публична общинска собственост за срок от 10 години при провеждане на публичен търг с определена цена от 50,00 лв. месечен наем без ДДС.
   Съгласно чл. 140 от Конституцията на РБългария и чл. 14 от ЗМСМА, общината е юридическо лице и има право на своя собственост. Съгласно чл. 8 ал. 4 от ЗОС предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, като условията за това са предвидени в наредба на общинския съвет, а именно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост..
   След проведената процедура Кметът на Община Братя Даскалови сключва договор № 13/11.03.2013 г. за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост – аптека и обслужващи помещения с площ 49,75 кв.м, на първи етаж от южната страна на сградата на община Братя Даскалови, разположена в УПИ XXVIII-874, кв.89, за срок от 10 години и при заплащане на месечен наем от 372,00 лв. с ДДС.
   С т. 1 от Решение № 512/25.09.2014 г. Общински съвет Братя Даскалови приема предоговаряне на условия, постигнати в резултат на проведения с Решение № 255/18.02.2013 г. търг, въз основа на който наемателят е определен за такъв. Резултатите от търга са обвързващи за страните и е недопустимо предоговаряне на параметрите, постигнати при провеждането му, защото това заобикаля императивните изисквания за определяне на цени при наем на имот общинска собственост. Като заложени в наемния договор, тяхната промяна би било подмяна на резултата от проведената тръжна процедура по ЗОС. Търгът за наем на недвижим имот общинска собственост е проведен, когато водещо за интересите на общината е наемната цена. В тази връзка цената е съществен елемент от договора за наем и нейната промяна означава отклонение от тръжните условия, което в условията на търг би довело до друго класиране на съответния участник.
   Прекратяването на възникнало наемно правоотношение става по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ В настоящия случай се касае за изменение на наемно правоотношение, възникнало в резултат на проведена тръжна процедура. Съгласно нормативните актове, в изпълнението на тръжната процедура по закон е сключен договор, в който са вписани правата и задълженията на страните и с приемането на цитираното решение се заобикалят императивните норми, уреждащи отдаването под наем на имоти общинска собственост.
   Наемателят „Клиник инвест” ЕООД е определен за такъв като спечелил публичен търг, проведен през 2013 г. При провеждането на търг за отдаване под наем на недвижим имот, целта на собственика, в случая - община Братя Даскалови, е като резултат да бъде постигната максимално висока наемна цена. Следователно при тези съображения е въведено и нормативно задължение с определена категория недвижими имоти - общинска собственост да се извършват сделки чрез провеждане на публичен търг, при който чрез наддаване да бъде определен за спечелил кандидатът, предложил най -високата цена. В настоящия случай недвижимият имот - аптека е отдаден под наем именно по този ред, като договорът за наем е сключен с кандидата, предложил най - високата наемна цена за обекта. При провеждането на публичен търг, негов основен елемент е тръжната цена, в случая - наемна такава и същата се фиксира чрез наддаване, като наемателят се определя измежду няколко лица именно по този критерий -предложена най - висока стойност на наема. Следователно, всяко изменение в постигнатата чрез проведен търг наемна цена за имота, чрез нейното намаляване влиза в противоречие с целта на закона.
   С т.2 от решението общински съвет Братя Даскалови, като колективен орган е упълномощил Кмета на общината да сключи анекс към договора за наем с наемателя на имота.
   Така прието, а именно като месечният наем да бъде намален на 50 лв. с ДДС, същото се явява незаконосъобразно, като прието в противоречие с целта на закона.
   На следващо място следва да се отбележи, че решение № 512/25.09.2014 г. е прието при съществено нарушение на процесуалните правила.
   Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания по издаването му. Посочването на мотиви е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо, липсата на фактически основания е съществено нарушение на административно-производствените правила, водещо до отмяна на акта дори и само на това основание. Фактическите основания, мотивирали административния орган да се произнесе с дадено решение, може да се съдържат не само в самия акт а и в друг, съпътстващ го документ. Мотивите съдържат обосноваването на акта, съображенията, които са ръководили органа да издаде дадения правен акт, и то – в този му вид и съдържание. Те представляват обяснението на съответния орган за конкретното му волеизявление, обективирано в правния акт. Поради това мотивите трябва да бъдат достатъчно конкретни, да съдържат конкретни съображения, за да изразяват становището на органа по въпроса, който се решава с административния акт. Следва да се има предвид, че се касае за липса на мотиви не само когато в акта не са изложени никакви съображения, но и когато такива съображения са от много общ характер или органът е изложил само фактически обстоятелства, без да вземе отношение към тях и без да изложи конкретни съображения.
   В конкретния случай решението на общинския съвет няма част, изрично наименувана „мотиви”. С оглед факта, че липсват мотиви, послужили като основание за приемане на решението на Общински съвет Братя Даскалови, считам, че същото е незаконосъобразно.
   Неспазване на законовата разпоредба на ЗОС, АПК има за последица, постановен в съществено нарушение на закона административен акт.
   С оглед изложеното, считам че Решение № 512/25.09.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 512/25.09.2014 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 07.10.2014 г.
Последна редакция: 07.10.2014 г.