Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (528)

Върнато за ново обсъ

   Със Заповед № АК-01-ЗД-358/11.11.2014 г. Областния управител връща  Решение № 528/27.10.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови.

 

Мотиви:

 

   С т.2 от Решение № 528/27.10.2014 г. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови уважава частично молба с Вх. № 53-00-263/02.09.2014 година, подадена от Даниела Делчева Тинкова - управител на „Клиник инвест” ЕООД гр.Пловдив с ЕИК 201114425, като дава съгласие и намалява размера на месечният наем на „Клиник инвест” ЕООД с ЕИК 201114425 / наемател на общинско помещение /Аптека/, находящо се в с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, съгласно Договор № 13/11.03.2013г. /от сумата 372.00 / триста седемдесет и два / лева с ДДС на сумата 50.00 / петдесет /лева без ДДС или 60.00/ шестдесет / лева с ДДС за срок от 2 / две / години, считано от 01.11.2014 година.

   С т.3 от решението Общински съвет Братя Даскалови Упълномощава кмета на община Братя Даскалови да подпише анекс към Договор № 13 / 11.03.2013 г., съгласно т.2 от настоящото решение.

   В гласуването са участвали 13 общински съветника, като решението е прието единодушно с 13 гласа „за”.

   С Решение № 255/18.02.2013 г. Общински съвет Братя Даскалови, като орган на местното самоуправление по чл.8, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласието си за отдаване под наем на - аптека, с обслужващи помещения с обща площ от 49,75 кв.м, имот - публична общинска собственост за срок от 10 години при провеждане на публичен търг с определена цена от 50,00 лв. месечен наем без ДДС.

   Съгласно чл. 140 от Конституцията на РБългария и чл. 14 от ЗМСМА, общината е юридическо лице и има право на своя собственост. Съгласно чл. 8 ал. 4 от ЗОС предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, като условията за това са предвидени в наредба на общинския съвет, а именно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

   След проведената процедура Кметът на Община Братя Даскалови сключва договор № 13/11.03.2013 г. за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост – аптека и обслужващи помещения с площ 49,75 кв.м, на първи етаж от южната страна на сградата на община Братя Даскалови, разположена в УПИ XXVIII-874, кв.89, за срок от 10 години и при заплащане на месечен наем от 372,00 лв. с ДДС.

   С т. 2 от Решение № 528/27.10.2014 г. Общински съвет Братя Даскалови  приема предоговаряне на условия, постигнати в резултат на проведения с Решение № 255/18.02.2013 г. търг, въз основа на който наемателят е определен за такъв. Резултатите от търга са обвързващи за страните и е недопустимо предоговаряне на параметрите, постигнати при провеждането му, защото това заобикаля императивните изисквания за определяне на цени при наем на имот общинска собственост. Като заложени в наемния договор, тяхната промяна би било подмяна на резултата от проведената тръжна процедура по ЗОС. Търгът за наем на недвижим имот общинска собственост е проведен, когато водещо за интересите на общината е наемната цена. В тази връзка цената е съществен елемент от договора за наем и нейната промяна означава отклонение от тръжните условия, което в условията на търг би довело до друго класиране на съответния участник.

   Прекратяването на възникнало наемно правоотношение става по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ В настоящия случай се касае за изменение на наемно правоотношение, възникнало в резултат на проведена тръжна процедура. Съгласно нормативните актове, в изпълнението на тръжната процедура по закон е сключен договор, в който са вписани правата и задълженията на страните и с приемането на цитираното решение се заобикалят императивните норми, уреждащи отдаването под наем на имоти общинска собственост.

   Наемателят „Клиник инвест” ЕООД е определен за такъв като спечелил публичен търг, проведен през 2013 г. При провеждането на търг за отдаване под наем на недвижим имот, целта на собственика, в случая - община Братя Даскалови, е като резултат да бъде постигната максимално висока наемна цена. Следователно при тези съображения е въведено и нормативно задължение с определена категория недвижими имоти - общинска собственост да се извършват сделки чрез провеждане на публичен търг, при който чрез наддаване да бъде определен за спечелил кандидатът, предложил най -високата цена. В настоящия случай недвижимият имот - аптека е отдаден под наем именно по този ред, като договорът за наем е сключен с кандидата, предложил най - високата наемна цена за обекта. При провеждането на публичен търг, негов основен елемент е тръжната цена, в случая - наемна такава и същата се фиксира чрез наддаване, като наемателят се определя измежду няколко лица именно по този критерий -предложена най - висока стойност на наема. Следователно, всяко изменение в постигнатата чрез проведен търг наемна цена за имота, чрез нейното намаляване влиза в противоречие с целта на закона.

   С т.3 от решението общински съвет Братя Даскалови, като колективен орган е упълномощил Кмета на общината да сключи анекс към договора за наем с наемателя на имота.

   Така прието, а именно като месечният наем да бъде намален на 50 лв. без ДДС или 60 лева с ДДС за срок от 2 /две/ години, същото се явява незаконосъобразно, като прието в противоречие с целта на закона.

   Съгласно чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на социалните услуги. В тази връзка и според чл. 18 и чл. 20 от ЗМСМА, ОбС е орган на местното самоуправление, който се избира от населението на общината и определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 17, както и други определени със закон правомощия отразени в чл. 21, ал. 1 ЗМСМА. Въпросът свързан със съществуването на аптека на територията на Община Братя Даскалови не е право или интерес само на общината като юридическо лице. Този въпрос безспорно е в интерес на жителите на общината, а съгласно чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) политиката социални дейности, се осъществява от органа на местното самоуправление, какъвто е Общински съвет Братя Даскалови. В изпълнение на правомощията си Общински съвет Братя Даскалови взема решение на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА в нарушение на Закона за задълженията и договорите.

   Неспазване на законовата разпоредба на ЗОС, ЗМСМА  и ЗЗД има за последица, постановен в съществено нарушение на закона административен акт.

   С оглед изложеното, считам че т.2 и т.3 от Решение № 528/27.10.2014г. на Общински съвет Братя Даскалови са незаконосъобразни и следва да се отменят като такива.

   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 528/27.10.2014 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 11.11.2014 г.
Последна редакция: 11.11.2014 г.