Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови от Областния управител на област Стара Загора (621)

Върнато за ново обсъ

    Със Заповед № АК-01-ЗД-219/12.06.2015 г. Областния управител връща Решение № 621/29.05.2015г. на Общински съвет Братя Даскалови

          

Мотиви:

 

 

    С т.1 от Решение № 621/29.05.2015 г., Общински съвет Братя Даскалови, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост дава съгласието си за промяна на характера на собствеността на имоти № 000148 - Дере от Х-та категория с площ от 19,395 дка и № 000107 - Дере от Х-та категория с площ от 4,029 дка по КВС на с. Съединение - публична общинска собственост, съгласно АПОС № 2485/13.08.2014година и АПОС № 2486/13.08.2014 година от публична общинска в частна общинска собственост.

    С т.2 от същото  се  упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури по актуване на собствеността.

    Решението се приема със седем гласа „за”, три „против” и един „въздържал се” от присъствалите единадесет общински съветници.

    Към решението са приложени  следните документи: заверени копия от  Акт №2486/ 13.08.2014 г. и Акт № 2485/13.08.2014 г. за публична общинска собственост, както; докладна записка от Мильо Колев Милев – Председател на Общински съвет Братя Даскалови и заявление от „ТРАКИЯ-РМ” ЕООД гр. Пловдив.

    Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) гласи: „Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.”. Ал. 3 на същата разпоредба установява, че решенията по цитираната ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

    Общински съвет Братя Даскалови се състои от  тринадесет общински съветника. За да може да приеме решение по чл. 6, ал. 1 от ЗОС при условията на чл. 6, ал. 3 от ЗОС, за това решение трябва да гласуват минимум девет общински съветника.

    Решение № 621/29.05.2015 г. е прието с гласовете на седем общински съветника, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от ЗОС. Следователно не е налице надлежно формирана воля на колективния орган на местното самоуправление, тъй като решението не е прието с необходимото квалифицирано мнозинство, съобразно разпоредбата на чл.6, ал.3 от ЗОС, а именно с мнозинство от две трети от общия брой на  съветниците.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закон за общинската собственост, считам че Решение № 621/29.05.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно. 

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 621/29.05.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 12.06.2015 г.
Последна редакция: 12.06.2015 г.