Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Чирпан от Областния управител на област Стара Загора (534)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-324/21.10.2014 г. Областния управител връща Решение № 534/10.10.2014г. на Общински съвет Чирпан.
 

Мотиви:


 

   В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-138/15.10.2014 г. постъпи Решение по Протокол № 38 от проведеното на 10.10.2014 г. заседание на Общински съвет Чирпан.
   Въз основа на извършения контрол по законосъобразност считам, че Решение № 534/10.10.2014 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно по следните съображения:
   С Решение № 534/10.10.2014 г. Общински съвет Чирпан на основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА дава съгласие Община Чирпан да предостави безлихвен заем на СНЦ „МИГ- Чирпан” в размер на 40 000,00 /четиридесет хиляди/ лв. за срок до края на 2015 г., за изпълнение на дейностите по „Стратегия за местно развитие 2011 -2015”.
   Решение № 534/10.10.2014г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и прието при съществено нарушение на процесуалните правила по следните съображения:
   На първо място, съществува несъответствие и между:
   - направеното предложение от Заместник - кмета на община Чирпан (определен със заповед РД -09- 726/03.10.2014 г. на Кмета на община Чирпан) за отпускане на безлихвен заем на СНЦ „МИГ- Чирпан” за сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лв. - безлихвен заем за срок до края на 2014 г. за изпълнение на дейностите по „Стратегия за местно развитие 2011- 2015” и
   - взетото от Общински съвет гр. Чирпан решение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ ”МИГ- Чирпан” в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лв. за срок до края на 2015 г.
   В Протокол №38/10.10.2014 г. на Общински съвет Чирпан няма отразено изменение на предложението от вносителя, нито конкретно предложение от общински съветник за отпускане на заем в размер и срок, различни от първоначално предложените сума и срок, което да съответства на обективираното в посочения протокол решение за предоставяне на сумата от 40 000 лв. за срок до края на 2015 г.
   Действително в правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА е да вземат решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон. Общински съвет Чирпан е приел, че именно на това правно основание може да вземе горепосоченото решение, а именно да предостави безлихвен заем на СНЦ „МИГ – Чирпан”.
   Правните норми, които уреждат публичното финансиране се съдържат в Закона за публичните финанси. Чл.1, ал.1 от Закона за публичните финанси урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: 1. обхвата на публичните финанси; 2. обхвата, структурата и основните показатели на консолидираната фискална програма; 3. фискалните правила и ограничения; 4. съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма; 5. режима на сметките за средствата от Европейския съюз; 6. режима на сметките за чужди средства; 7. финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори; 8. банковото обслужване на бюджетните организации и системата на единната сметка; 9. централизираното разплащане на осигурителните вноски и на данъците; 10. отчетността на бюджетните организации”. В чл.2 от Закона за публичните финанси е установено, че „С друг закон не може да се създава уредба на материята – предмет на този закон, която се отклонява от принципите и правилата, определени с този закон.”
   Предоставянето на безлихвен заем от общините е уредено от законодателя в чл. 103, ал.2 от Закона за публичните финанси, съгласно който: „С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът.“ Конкретния случай обаче не попада под горецитираните хипотези, СНЦ „МИГ- Чирпан” е Сдружение с нестопанска цел в обществена полза и не представлява бюджетна организация, поради което Общински съвет Чирпан не би могъл да отпусне безлихвен заем в негова полза на основание чл. 103 ал.2 от Закона за публичните финанси.
   Друг случай при който е възможно отпускането на временни безлихвени заеми от общинския бюджет е хипотезата на чл. 104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, а именно: „За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на чл. 142, ал. 1, може да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет – с решение на съответния общински съвет.” Съгласно ал.4 „ Срокът за погасяване на заемите по ал. 1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.” Общински съвет Чирпан обаче не е изложил аргументи за или против приложението на тази хипотеза и не е базирал Решението си на това основание. Трябва да се има в предвид, че по този ред от общинския бюджет могат да бъдат предоставени като заем средства от собствени приходи и то при ясни финансови разчети, гарантиращи възстановяването на средствата.
   В Решението на Общински съвет Чирпан не е посочено правното основание, на което е отпуснат безлихвения заем – законът, който определя условията и реда за отпускането му. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания по издаването му. Посочването на правни основания е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо, липсата на правни основания е съществено нарушение на административно-производствените правила, водещо до отмяна на акта дори и само на това основание.
   В Решението на Общински съвет Чирпан няма изложени мотиви. Следва да се има предвид, че мотивите към всяко решение трябва да съдържат съображенията, които са ръководили органа да го издаде в този му вид и съдържание. Същите следва да бъдат достатъчно конкретни, като съдържат изложение на становището на органа по въпроса, който се решава с административния акт. Съобразно константната съдебна практика за липса на мотиви се касае не само когато в акта не са изложени никакви съображения, а и когато са изложени такива, но същите имат много общ характер или органът е изложил само фактически обстоятелства, без да вземе отношение към тях и без да изложи конкретни съображения. В настоящия случай решението на Общински съвет Чирпан не е в достатъчна степен обосновано, поради което същото се явява незаконосъобразно.
   Ето защо Решение № 534/10.10.2014г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и прието при съществено нарушение на процесуалните правила -липсва конкретно предложение за решение, не е посочено правното основание, не са изложени мотиви.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение № 534/10.10.2014 г., за ново обсъждане от Общински съвет Чирпан.
   Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.
Създадена: 21.10.2014 г.
Последна редакция: 21.10.2014 г.