Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Чирпан от Областния управител на област Стара Загора (581)

Върнато за ново обсъ

    Със Заповед № АК-01-ЗД-60/13.02.2015 г. Областния управител връща Решение №  581/29.01.2015г. на Общински съвет Чирпан

 

Мотиви:

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-15/06.02.2015 г. са постъпили Решения по Протокол № 42 от проведеното на 29.01.2015 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

     Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение № 581/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно, поради следните съображения:

     С Решение № 581/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Чирпан решава Община Чирпан да предостави безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група – Чирпан”, ЕИК : 175872167, представлявано от Валентин Йорданов Ангелов – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Чирпан” в размер на 46 000,00  / четиридесет и шест хиляди / лв. за изпълнение на дейностите по „Стратегия за местно развитие 2011 - 2015”, като съгласно т.2 от същото срок за възстановяване 31.12.2015 г. , като с т.3 средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан.

    Решението е прието с 11 гласа „За”, 1 глас „Против” и 7 гласа „Въздържали се”, от общо присъствали деветнадесет общински съветници.

 

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА гласи: „ Общинския съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му”. Т.е. тази разпоредба се отнася за решения, с които общинския съвет приема или изменя годишния бюджет на общината, или осъществява контрол и/или приема отчета за изпълнението на годишния бюджет на общината.

    С Решение № 581/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан, по никакъв начин не се приема или изменя годишния бюджет на общината, нито се осъществява контрол по изпълнението му. С това решение не се приема и отчет за изпълнението на годишния бюджет на община Чирпан.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 10 гласи: „Общинският съвет приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон”. В тази разпоредба е уредено правомощието на общинските съвети  да предоставят безлихвени заеми.

    Също така не става ясно, коя разпоредба от специален закон оправомощава общинския съвет да предостави такъв безлихвен заем.

    С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 581/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан да бъде използвана именно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, като задължително трябва да бъде посочена и разпоредбата от специален закон, оправомощаваща общинския съвет да предоставя безлихвен заем на сдружения с нестопанска цел.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 581/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно.

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 581/29.01.2015 на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 28.01.2015 г.
Последна редакция: 28.01.2015 г.