Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Чирпан от Областния управител на област Стара Загора (593)

Върнато за ново обсъ

    Със Заповед № АК-01-ЗД-60/13.02.2015 г. Областния управител връща Решение №  593/29.01.2015г. на Общински съвет Чирпан

 

Мотиви:

 

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-15/06.02.2015 г. са постъпили Решения по Протокол № 42 от проведеното на 29.01.2015 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение № 593/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно, поради следните съображения:

     С Решение № 593/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан, нa основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет  Чирпан  приема  План за интеграция на ромите в община Чирпан за 2015 г.

    Решението е прието със 17 гласа „За” и 2 гласа „Въздържали се” от присъствалите деветнадесет общински съветници.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител”. Тази разпоредба е създадена поради невъзможността да бъдат обхванати всички видове решения които са в правомощията на общинския съвет и се вземат от него. Затова при всяко решение на общински съвет, което не е съотносимо  към останалите точки в чл. 21, ал. 1, като правно основание се прилага чл. 21, ал. 1, т. 23.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА гласи: „ Общинския съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности”. Т.е. тази разпоредба се отнася за решения за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности. Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), следва рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии. Именно затова Решение № 593/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан е точно в изпълнение на правомощието му уредено в чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

    С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 593/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан да бъде използвана именно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 593/29.01.2015 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно.

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 593/29.01.2015 на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 28.01.2015 г.
Последна редакция: 28.01.2015 г.