Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (613)

Върнато за ново обсъ

    Със Заповед № АК-01-ЗД-25/26.01.2015 г. Областния управител връща Решение № 613/16.01.2015г. на Общински съвет Гълъбово

Мотиви:

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-8/23.01.2015 г. са постъпили Решения по Протокол № 55 от проведеното на 16.01.2015 г. заседание на Общински съвет Гълъбово.

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение № 613/16.01.2015 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно, поради следните съображения:

    С т.1 от Решение № 613/16.01.2015 г. на основание чл.21,  ал.1,  т.19 от ЗМСМА Общински съвет Гълъбово дава съгласие Община Гълъбово да кандидатства за финансова помощ през кампания 2015 г. на Проект „Красива България“ – по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, с проект – „Общински междублокови пространства около бл. 43, 44 и 45 гр.Гълъбово“ и съфинансира със собствени средства от общата стойност на бюджета на проекта 188 831.00 лв., сума в размер на 55% или 103 857.05 лв.

    С т. 2 от същото упълномощава Кмета на Община Гълъбово, при покана за сключване на договор за финансиране на проекта, да сключи същия.

    В гласуването са участвали 10 общински съветника, като решението е прието с пълно мнозинство.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, общинският съвет обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност.

    В случая решението се приема по предложение на Кмета на Община Гълъбово, а не от кмет на район или кметство.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА указва, че общинския съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.

    С оглед на това, и при липсата на друга разпоредба, уреждаща вземането на решения от този вид по предложение на Кметът на общината, следва като основание за приемането на Решение № 613/16.01.2015 г. да бъде използвана именно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 613/16.01.2015 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно.

    Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 613/16.01.2015 на Общински съвет Гълъбово за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 28.01.2015 г.
Последна редакция: 28.01.2015 г.