Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гълъбово от Областния управител на област Стара Загора (8)

Върнато за ново обсъ

      Със Заповед № АК-01-ЗД-502/15.12.2015 г. Областния управител връща Решение №8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово.

          

Мотиви:

 

       

        С Решение 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово на основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общински съвет  Гълъбово определя  нов състав от 5 /пет/ члена на местната комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, както следва:

Председател: инж. Пламен Ганчев Бараков – Зам. - кмет на Община Гълъбово, тел.0418/68911

Секретар: Кристина Георгиева Колева – Ст.експерт „УОбС” при Община Гълъбово, тел.0418/68945 и членове:

1. Евгения Иванова Вълчева – Гл.юрисконсулт при Община Гълъбово, тел.0418/68943

2. Съби Стоянов Стоянов – Началник - отдел ВО при Община Гълъбово, тел.0418/68964

3. Ивета Кръстева Далакманова – Ст.счетоводител при Община Гълъбово, тел.0418/68959

        В гласуването са участвали 16 общински съветника, от които петнадесет „За” и един „Въздържал се”.

        Съгласно чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждан с многогодишни жилищноспестовни влогове в населени места по утвърден от Управителния съвет списък се създават местни комисии към общините от представители на общинските съвети и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. Управителният съвет по предложение на общинските съвети утвърждава състава на местните комисии и техния мандат.

        Видно от текста на разпоредбата на чл.16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове: „Местните комисии се състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на общинските съвети, общините и организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.

        С Решение № 8/01.12.2015 г. Общински съвет Гълъбово определя участниците в Местната комисия, но без да включи в състава й представители на Общински съвет Гълъбово, както и на организациите (комитетите), представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди, с което е нарушил горецитираната разпоредба на чл. 16, ал. 2 от ППЗУПГМЖВ.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение № 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение 8/01.12.2015 г. на Общински съвет Гълъбово за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 16.12.2015 г.
Последна редакция: 16.12.2015 г.