Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (525)

Върнато за ново обсъ

   Със Заповед № АК-01-ЗД-78/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  525/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

     С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси одобрява План – сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково за 2015 година.

       Решението се приема единодушно от десетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява, кои са актовете, с които Общинския съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

      Разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 7 от ЗМСМА гласи: „Общинският съвет определя размера на местните такси”. Но с Решение № 525/16.02.2015 г., Общински съвет Гурково се приема  План – сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково за 2015 година, а не се определя размера на таксата за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Гурково. Затова разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 7  от ЗМСМА може да се използва само като допълнение на друго от посочените в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА правомощия на общинския съвет.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 23 гласи: „Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител”. Тази разпоредба е създадена поради невъзможността да бъдат обхванати всички видове решения които са в правомощията на общинския съвет и се вземат от него. Затова при всяко решение на общински съвет, което не е съотносимо  към останалите точки в чл. 21, ал. 1, като правно основание се прилага чл. 21, ал. 1, т. 23.


       С оглед на това, следва като основание за приемането на  Решение № 525/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21. ал. 1, т. 7  от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

     С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 05.03.2015 г.
Последна редакция: 05.03.2015 г.