Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (534)

Върнато за ново обсъ

    Със Заповед № АК-01-ЗД-80/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  534/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

      С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 43  от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково, Общински съвет – Гурково:

        1. Утвърждава списък на общинските жилища по брой, предназначение и местонахождение, както следва:

                - 4 бр. общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

                     - 8 бр. общински жилища определени като ведомствени;

      2. Списъкът на общинските жилища е неразделна част от решението по т.1 и може да се променя съобразно потребностите в общината, след решение на Общински съвет – Гурково.

        3. Упълномощава Кмета на Община Гурково да сключва договорите и да осъществява контрол по отдаването под наем и управлението на общинските жилища, съгласно законовите разпоредби и изискванията на наредбите на Общински съвет - Гурково.

        Решението се приема единодушно от единадесетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява кои са актовете, с които общинският съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

       Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 гласи: „Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства”. Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е в изпълнение на правомощията му, уредени в чл. 21, ал. 1, т. 8, защото с т. 3 на това решение се упълномощава Кмета на Община Гурково, да извършва действия по управление и разпореждане с имуществото определено в утвърдения с т. 1 на решението Списък на общинските жилища по брой, предназначение и местонахождение.

      С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.2 от Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 43  от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам, че Решение № 534/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно. 

      Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 05.03.2015 г.
Последна редакция: 05.03.2015 г.