Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Гурково от Областния управител на област Стара Загора (535)

Върнато за ново обсъ

   Със Заповед № АК-01-ЗД-79/04.03.2015 г. Областния управител връща Решение №  535/16.02.2015г. на Общински съвет Гурково

          

Мотиви:

 

     С цитираното решение Общински съвет Гурково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 42 от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково, Общински съвет - Гурково:

 1. Утвърждава списък на общинските гаражи по брой, предназначение и местонахождение, съгласно Приложение №1, както следва:

  • 2 бр. общински гаражи за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;
  • 2 бр. общински гаражи с предназначение за домуване на служебни автомобили на Община Гурково;
  • 1 бр. общински гараж с предназначение за учредяване безвъзмездно право на ползване за нуждите на ЦСМП и ПУ на МВР гр.Гурково.

          2. Списъкът на общинските гаражи съгласно Приложение №1 е неразделна част от решението по т.1 и може да се променя през текущата година съобразно потребностите в общината по предложение на Кмета на Общината след решение на Общински съвет -Гурково.

          3. Упълномощава Кмета на Община Гурково да сключва договорите и да осъществява контрол по отдаването под наем и управлението на общинските гаражи, съгласно законовите разпоредби и изискванията на наредбите на Общински съвет - Гурково.

        Решението се приема единодушно от единадесетте присъстващи общински съветници.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА гласи: „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”. Т.е. тази разпоредба се явява обща по отношение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА само установява кои са актовете, с които общинският съвет изпълнява правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Ето защо разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да замества като правно основание чл. 21, ал. 1, а само може да допълва правното основание.

      Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 гласи: „Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства”. Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е в изпълнение на правомощията му, уредени в чл. 21, ал. 1, т. 8, защото с т. 3 на това решение се упълномощава Кмета на Община Гурково, да извършва действия по управление и разпореждане с имуществото определено в утвърдения с т. 1 на решението Списък на общинските гаражи по брой, предназначение и местонахождение.

     С оглед на това, следва като основание за приемането на Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково да бъдат използвани именно разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и протокол от 30.01.2015 г. на комисия назначена със заповед № 42 от 27.01.2015 г. на Кмета на Община Гурково.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам, че Решение № 535/16.02.2015 г. на Общински съвет Гурково е незаконосъобразно. 

       Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 525/16.02.2015 г.  на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 05.03.2015 г.
Последна редакция: 05.03.2015 г.