Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (1025)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-250/18.08.2014 г. Областния управител връща § 1 от Решение № 1025/31.07.2014г. на Общински съвет Казанлък.
 

Мотиви:


 

   С Решение № 1025/31.07.2014 г. Общински съвет Казанлък на основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 6 ал. 1„в“ и чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, с който в чл.22 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък се правят следните изменения:
   1. В ал. 1 досегашния текст се заличава и ал. 1 на чл. 22 добива следния текст: „Предучилищната подготовка на децата се осъществява в подготвителни групи в детските градини и училища, като съгласно Закона за народната просвета, родителите или настойниците не заплащат такса за тяхното обучение. За ползване на целодневни детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения, родителите или настойниците заплащат месечна такса за издръжка местна дейност.”
   2. В ал. 2 се правят следните изменения:
   - т.1 – се отменя
   - в т.2.1. текстът се отменя и се създава нов текст, както следва:
   „т. 2.1. за детски ясли, яслени групи в ОДЗ и за детски градини (3-годишни и 4-годишни деца) – 2,20 лв. на ден“
   - в т.2.2. текстът се отменя и се създава нов текст, както следва:
   „т.2.2. за целодневни подготвителни групи в детски градини (5-годишни и 6-годишни) – 1,80 лв. на ден“.
   В гласуването са участвали 22 общински съветници, от които „за” – 19, като трима са „против”.
   Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет определя размера на местните такси, като в изпълнение на това си правомощие Общински съвет Казанлък е взел и Решение № 1025/31.07.2014 г., с което приема изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
   Решение № 1025/31.07.2014 г. на Общински съвет Казанлък представлява изменение на подзаконов нормативен акт, поради което при приемането му са задължителни разпоредбите на Закона за нормативните актове /ЗНА/, доколкото в друг специален закон не са предвидени специални правила. Нормата на чл. 80 от АПК изрично препраща към ЗНА.
   Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗНА - проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, а според втората алинея мотивите, съответно докладът съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Според ал.3 на чл.28 от ЗНА проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. Разпоредбата на тази хипотеза отвежда към чл.12 от Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, която гласи че предложението за промяна размера на местните такси и цените на услугите и/или предложение за нови местни такси и цени на услуги трябва да бъде придружено с икономическа обосновка, която в случая не е налице.
   Според нормата на чл.12, ал.2 от Наредба № 26 икономическата обосновка по ал. 1 задължително съдържа: оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена и оценка на потребностите от предоставяне на услугите.
   Следва да се има предвид, че в случая липсва икономическа обосновка, с която се внася проекта на нова алинея на чл. 22 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък. Също така не е посочено кое налага въвеждането на присъствена месечна такса, за какви услуги е определена тя и по какъв начин е формиран ценовият й размер. Като основание за въвеждане на новата алинея в чл. 22 в Наредбата, са цитирани правни норми – чл.6, ал.1 „в” и чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Не е налице и финансова обосновка за приемане на новия чл. 22, което характеризира неспазването на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно която местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
   В случая, поради описаните по-горе съображения, е следвало Общинският съвет Казанлък да не разглежда проекта на новия чл. 22 от Наредбата поради пълна липса на икономическа (финансова) обосновка, съгласно изискванията по чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, което изисква нормата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА. Липсата на обосновка е съществено нарушение и е достатъчно основание за отмяна на разпоредбата като незаконосъобразна.
   Диспозитивът на ал.1 от чл. 22, изр.2 от Наредбата, гласи, че за ползване на целодневни детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения, родителите или настойниците заплащат месечна такса за издръжка местна дейност. Изменението на подзаконов нормативен акт, представлява промяна в регламентираните обществени отношения, като в този случай не се дава легална дефиниция на определението „издръжка местна дейност” и се явява незаконосъобразна. Според чл. 19, ал. 2 от Закона за народната просвета предвижда, че родителите на деца, които ползват детски градини, заплащат такси, определени от общинските съвети, в съответствие със ЗМДТ.
   В чл. 81, във вр. с чл. 6, ал. 1, б. „в” от ЗМДТ е предвидено, че за ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси. Чл. 30, ал. 1 от ППЗНП преповтаря предвиденото задължение в чл. 27, ал. 1, т. 1 ППЗНП на родителите или настойниците да заплащат месечни такси за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини. Следователно ползването на детска градина се изразява в отглеждане, възпитание и обучение на децата като единен процес, което се осигурява от детското заведение срещу задължението на техните родители или настойници да заплащат месечна такса за това, която се определя по реда на ЗМДТ.
   Освен това в разпоредбата на чл. 6 от ЗМДТ са изрично изброени случаите, в които се събират такси за предоставяне на посочените в същата норма услуги, т.е. Общинският съвет може да определя и събира такси само за услугите, посочени в тази разпоредба, или да формира цени на услуги, които самата община е в състояние да предостави. В конкретния случай според чл.81 от ЗМДТ Община Казанлък може да предостави този вид услуга и респ. да изисква събиране на такава месечна такса.
   Неспазването на така установеното нормативно изискване на чл. 81, във връзка чл.6, ал.1, „в”, чл.6, ал.2 от ЗМДТ, чл.7, ал.1 и ал.2 от Закон за нормативните актове и чл.12 от Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт. Считам, § 1от така приетото Решение № 1025/31.07.2014 г. на Общински съвет Казанлък, с който се внасят изменения в чл. 22 от Наредба № 26 е незаконосъобразен.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнат § 1 от Решение № 1025/31.07.2014 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 18.08.2014 г.
Последна редакция: 18.08.2014 г.