Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (964)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-184/12.06.2014 г. Областния управител връща Решение № 964/28.05.2014г. на Общински съвет Казанлък.
 

Мотиви:


 

   С Решение № 964/28.05.2014 г. Общински съвет Казанлък на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 32, ал.1 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг приема отчета за касовото изпълнение на Бюджета и Извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, както и отчета за Инвестиционната програма към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 13.
   В гласуването са участвали 22 общински съветници, от които „за” – 19, като трима са се въздържали.
   Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му. В изпълнение на това си правомощие Общински съвет Казанлък е взел и Решение № 964/28.05.2014 г., с което приема Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Казанлък, както и отчета за Инвестиционната программа.
   Съгласно чл.32, ал.1 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от Общинския съвет.
   Според разпоредбата на ал.2 от същата наредба Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен в Раздел V.
   Към Решение № 964/28.05.2014 г. не са приложени документи, от където да е видно дали е осъществено обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета и оповестяването му на интернет страницата на община Казанлък.
   След справка на интернет страницата на Община Казанлък в раздел „Икономика, бюджет и финанси” в подраздел „Отчет на бюджета” не се намират данни за проведено обществено обсъждане, което е нарушение на чл.32, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет Казанлък.
   На следващо място, съгласно чл.133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) отчетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 и 3 от закона и информацията по ал. 2 се публикуват на интернет страниците на съответните първостепенни разпоредители с бюджет при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
   Според глава шестнадесета от ЗПФ за неизпълнение на задължение за публикуване на информация или на документи на интернет страница, предвидено в ЗПФ се носи административнонаказателна отговорност.
   Съгласно чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг (ЗОД) кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет. Към Решение № 964/28.05.2014 г. не е приложен годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Казанлък.
   На следващо място, макар и да не е посочено правното основание, а именно чл.32, ал.2, то е във връзка с чл.32, ал.1 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, като същото не конкретизира законовите условия за отчитане на касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на така приетото от общинския съвет решение.
   Неспазването на така установеното нормативно изискване на чл. 133, ал. 4, от Закон за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.32, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет Казанлък има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт. Считам, че така приетото Решение № 964/28.05.2014 г. на Общински съвет Казанлък е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 964/28.05.2014 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 12.06.2014 г.
Последна редакция: 12.06.2014 г.