Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Мъглиж от Областния управител на област Стара Загора (601)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-180/31.05.2014 г. Областния управител връща Решение № 601/27.05.2014г. на Общински съвет Мъглиж.
 

Мотиви:


 

   С т. 2 от цитираното решение Общински съвет Мъглиж, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание чл. чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ дава съгласие за отдаване под аренда на 24 имоти - частна общинска собственост.
   С т.3 от същото определя цена в размер на 18,00 /дка (осемнадесет лева за декар) съгласно Решение № 376/12.08.2010 г. на Общински съвет Мъглиж и с т. 4 упълномощава Кмета на община Мъглиж да извърши всички законови действия и да сключи договор за аренда за срок 30 ( тридесет ) години.
   В гласуването са участвали 16 общински съветници, като решението е прието единодушно. Към същото са приложени актове за частна общинска собственост, както и скици на имотите.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет Мъглиж е взел и горепосоченото решение, а именно отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост.
   Отдаването под аренда на земи от общинския поземлен фонд без провеждане на търг или конкурс е уредено от законодателя в ЗСПЗЗ - чл. 24а, ал. 6, но при наличие на определените от закона условия. Условията, при които може да се отдаде под аренда, изрично посочени в цитираната разпоредба са именно: когато земите са заети с трайни насаждания; когато са заети с трайни насаждения; когато не са били използвани две или повече стопански години, както и на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, когато земите са пасища или ливади, в случаите по чл. 37в, ал. 10, както и в други случаи, определени в закон.
   Гореописаните имоти, предмет на решението не попадат сред изключенията на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ, тъй като от приложените към решението документи не се установява, същите да са заети с трайни насаждения, да не са били използвани две или повече стопански години, да е налице случай по чл. 37в, ал. 10 и земите да не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, съответно да е налице друг случай определен в закон, поради което този ред е неприложим.
   На следващо място, макар и да е посочено правното основание, а именно чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ, същото не конкретизира законово изброените точки на така приетото от общинския съвет решение.
   За да бъде законосъобразно решението на общинския съвет Мъглиж, трябва да има ясно изразена воля по смисъла на коя от изрично изброените точки на чл.24а, ал.6. След като не е уточнено по коя точно точка от чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ е взето Решение № 602/27.05.2014 г. се създава неяснота за действителната воля на общинските съветници.
   Освен това, законът предвижда отдаването на земи от общинския поземлен фонд под наем или под аренда да става без провеждане на търг или конкурс само при наличие на условията визирани в ал.6 от 24а от ЗСПЗЗ, което в конкретния случай не е налице.
   С оглед на гореизложеното, считам че от така изразената воля на органа на местното самоуправление обективирана в т. 2, 3 и 4 от Решение № 601/27.05.2014 г. не става ясно приложението на визираните хипотези в чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и че не са налице изключенията посочени в ал.6 на чл.24а, уреждащи отдаването под аренда без провеждане на търг или конкурс, същите се явяват незаконосъобразни.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, са върнато т.2, 3 и 4 от Решение № 601/27.05.2014 г. на Общински съвет Мъглиж за ново обсъждане от същия като незаконосъобразни.
Създадена: 02.06.2014 г.
Последна редакция: 02.06.2014 г.