Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (280)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-291/09.10.2014 г. Областния управител връща Решение № 280/30.09.2014г. на Общински съвет Николаево
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Николаево, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС и във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – гр. Николаево, продължава срока на действие на Анекс от 29.10.2007 г. към Договор от 01.11.2004 г. между Община Николаево и Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък, филиал „Николаево” за срок от още 10 години, считано от 01.11.2014 г.
   В гласуването са участвали 13 общински съветници, като решението е прието единодушно.
vКъм същото не е приложен акт за частна общинска собственост. Приложени са договор за учредяване право на ползване върху общински недвижим имот сключен между Община Николаево и Дирекция „Бюро по труда” гр. Казанлък филиал гр. Николаево на 31.11.2004 г, както и Анекс към договор от 01.11.2004 г.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Позовавайки се на тези си правомощия Общински съвет Николаево е взел горепосоченото решение, като е и продължил срока на действие на Анекс към Договор от 01.11.2004 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост.
   Правното основание, посочено в решението, а именно чл.24, ал.1 от Наредба № 3 на Общински съвет Николаево не кореспондира с неговия предмет. Общинският съвет е възприел като правно основание за постановяване на своето решение хипотеза базираща се на Раздел II, Глава III на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево. Според чл. 24, ал. 1 от цитираната наредба с решение на Общински съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без търг или конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. В конкретния случай, обаче Общински съвет Николаево не е взел решение за отдаване под наем, отделно от това Дирекция „Бюро по труда” гр. Казанлък филиал гр. Николаево не е юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
   С решение на Общинския съвет се цели „учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост”. Учредяването на безвъзмездно право на ползване е уредено в чл.39 от ЗОС.
   Процедурата по чл. 39 от ЗОС включва сложен фактически състав и не допуска изключение по отношение на изискването правото на ползване да се учредява само след провеждане на търг или конкурс. Общински съвет Николаево следва да се разпорежда с вещи – частна общинска по смисъла на разпоредбата на чл.39, ал.3 и 5 от ЗОС. С оглед на това така приетото Решение се явява незаконосъобразно. В случая се възприема, че е налице хипотезата на чл.39, ал.5 от ЗОС, тъй като Дирекция „Бюро по труда” е предвидена в закон. Цитираните по горе норми е следвало да бъдат взети предвид при приемане на Решение № 280/30.09.2014 г. от Общински съвет Николаево.
   На практика грешно посоченото правно основание се приравнява на липса на такова.
   Ето защо, поради липса на правни основания, послужили като основания за приемане на решението на общински съвет Николаево, считам че същото е незаконосъобразно.
   С оглед изложеното, считам че Решение № 280/30.09.2014 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 280/30.09.2014 на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 09.10.2014 г.
Последна редакция: 09.10.2014 г.