Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (287)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-365/14.11.2014 г. Областния управител връща Решение №  287/30.10.2014г. на Общински съвет Николаево

 

Мотиви:

 

С т.1 от Решение № 287/30.09.2014 г. Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 29 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица на ОбС Николаево, Общински съвет Николаево, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2014 г., като в раздел II, създава нова „точка 5” със следното съдържание: самостоятелни обекти  в сгради (апартаменти) – частна общинска собственост, за продажба съобразно условията на чл.47 от ЗОС и чрез търг по реда на Наредба № 3 на ОбС Николаево, т.е апартамент № 36, находящ се в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски”  №  4, вх. В, ет. 4; застроена площ 70,33 кв.м., избено помещение № 36 с площ 7,44 кв.м.; Акт за частна общинска собственост № 71 / 19.08.2013 г.”.

С т.2 одобрява Пазарна оценка, изготвена от инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51648.501.528.1.37 – апартамент № 36, в размер на 8 830,00 лв. (осем хиляди осемстотин и тридесет лева) с ДДС.

3. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 71 / 09.08.2013 г., а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51648.501.528.1.37 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и осем точка едно точка тридесет и седем) – жилище, апартамент, със застроена площ 81,07 кв.м. (осемдесет и едно цяло и седем квадратни метра), заедно с избено помещение № 36 (тридесет и шест) с площ 7,44 кв.м. (седем цяло четиридесет и четири квадратни метра), 2,96 % (две цяло деветдесет и шест процента) идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,72 кв.м. (осем цяло седемдесет и два квадратни метра) застроена площ от общите части на сградата, и също толкова – 2,96 % (две цяло деветдесет и шест процента), идеални части от правото на строеж върху мястото – апартамент № 36 (тридесет и шест).

Апартаментът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 71/19.08.2013 г. и има следните характеристики: застроена площ на жилището 70,33 кв.м. (седемдесет цяло тридесет и три квадратни метра); вид и брой на жилищните помещения – две стаи, кухня-столова и сервизни помещения; тераси – с обща площ 10,74 кв.м. (десет цяло седемдесет и четири квадратни метра). Годината на въвеждане в експлоатация – 1982 г. (хиляда деветстотин осемдесет и втора).         

4. Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 8 830,00 лв. (осем хиляди осемстотин и тридесет лева) с ДДС.

5. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия и сключи договор при продажба на имота.        

В гласуването са участвали 13 общински съветници, като решението е прието единодушно.

 Към решението са приложени акт за частна общинска собственост, предложение от Кмета на Община Николаево, молби от граждани за закупуване на общинско жилище, скица, данъчна и пазарна оценка.

  В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Позовавайки се на тези си правомощия Общински съвет Николаево е взел горепосоченото решение, като е актуализирал Програмата си за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, одобрил е пазарната оценка от лицензиран оценител и дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота – частна общинска собственост (апартамент).

Процедурата и законовите изискванията за настаняване и закупуване на общинско жилище са регламентирани в глава V на ЗОС. Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС по своето предназначение общинските жилища са: жилища за настаняване под наем, жилища за продажба, замяна, обезщетяване на бивши собственици на отчуждени имоти, ведомствени жилища и резервни жилища. Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите на общината.

Разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС допуска възможността общинско жилище предназначено за продажба след решение на Общинския съвет да бъде продадено на лице, отговарящо на условията за закупуването му, определени в наредбата по чл. 45а ал. 1 от ЗОС, към която изрично препраща чл. 45а ал. 3 от ЗОС. В конкретния случая Общински съвет Николаево е приел Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица.

 Съгласно посоченото в Решението правно основание - чл. 29 ал. 1, от тази Наредба, продажбата на общинско жилище може да се извърши по молба на наемателя, ако отговаря на следните условия :

  1. да е български гражданин;
  2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, установени в тази наредба;
  3. да е наемател на общинско жилище не по-малко от 1 година без прекъсване;
  4. да е подал писменна молба за закупуване на жилището до кмета на Общината.

Общински съвет Николаево не е представил документи, които да доказват, че са налице предпоставки на чл.29 от Наредба № 12.

В предложението на Кмета на Община Николаево е цитиран договор № 03-2010/01.11.2010 г. сключен между Община Николаево и г-н Пеньо Колев Пенчев. Семейството живее в общинско жилище – апартамент № 36 от ноември 2010 г., но изрично е посочено, че „До този момент семейството не проявява интерес за закупуване на жилището”.

Приложени са 2 броя молби до Кмета на Община Николаево с искане за закупуване на жилища в гр. Николаево. Но от съдържанието им не може да се направи извод дали подателите им отговарят на изискванията на чл.29 от Наредба № 12.

Освен изложеното следва да се отчете, че разпоредбата на чл. 29 от  Наредба № 12 не предвижда провеждане на търг за продажба на общинско жилище. Наемателят който отговаря на условията следва да подаде молба за закупуване и след решение на Общински съвет за продажба и утвърждаване на продажната цена и други условия по сделката кметът на общината сключва писмен договор за продажба.

Наредба № 12 на Община Николаево дава възможност общинско жилище предназначено за продажба да се продава след решение на Общински съвет, съобразно условията на чл.47 от ЗОС и чрез търг по реда на Наредба № 3 на Общински съвет Николаево.

Основание за осъществяване на продажбата на общинско жилище е чл.32 от Наредба № 12, който обаче не е посочен като основание за приемане на решението.

 Неспазване на законовата разпоредба на ЗОС и чл.29 от Наредба № 12 на Общински съвет Николаево има за последица, постановен в съществено нарушение на закона административен акт.

С оглед изложеното, считам че Решение № 287/30.10.2014 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно.

 Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 287/30.10.2014 на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 14.11.2014 г.
Последна редакция: 14.11.2014 г.