Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Николаево от Областния управител на област Стара Загора (8)

Върнато за ново обсъ

        Със Заповед № АК-01-ЗД-497/11.12.2015 г. Областния управител връща Решение № 8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево.

          

Мотиви:

 

        С Решение №8/03.12.2015 г. Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с получено писмо с изх.№48/12.11.2015 г.  от Изпълнителния директор на РАО „Тракия“, съгласно което в двумесечен срок от провеждане на първото си заседание новоизбраните общински съвети определят своите представители, определя за делегат на общината в РАО „Тракия“ Христо Нейков Христов – Председател ОбС Николаево и за негов заместник: Коста Александров Симеонов-общински съветник в ОбС Николаево.

        Решението се приема единодушно от тринадесетте присъстващи общински съветници.

        Съгласно  разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

        Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 изрично установява, че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

        Видно от протокола, решението е взето, без да  са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не присъства поименното гласуване, което съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с  поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.

        С оглед  липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, като резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол. Невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно. 

        Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение №8/03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Създадена: 12.12.2015 г.
Последна редакция: 12.12.2015 г.