Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (608)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-73/04.03.2014 г. Областния управител връща Решение № 608/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, определя средствата от 50% от стойността на абонаментната карта или цената на билета с автобусен транспорт или 85% от цената на билета или абонаментната карта с влак, за работниците и служителите, имащи право на транспортни разходи и не са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Павел баня, когато местоживеенето и местоработата са в различни населени места, за пътуване от местоживеене и месторабота и обратно.
   Като правно основание за приемане на Решение № 608 Общинския съвет посочва 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г.
   Правното основание, посочено в решението – чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г.,регламентира бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, а именно:
   1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
   2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
   Съгласно ал. 2 от същата разпоредба въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
   Видно от ал. 3 на цитираната разпоредба, разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури,билети и абонаментни карти). Така предвидените с т.2.2 на Решение №608/13.02.2014 г. средства от общинския бюджет за компенсиране на част от превозните разноски на работници и служители, имащи право на транспортни разноски и които не са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Павел баня, не кореспондира с чл. 50 от ПМС № 3/15.01.2014 г.
   На следващо място, следва да се има предвид и обстоятелството, че Община Павел баня следва да представи списък на длъжностите и лицата, имащи право да използват определените намалени средства, предоставени им под формата на субсидия, в сроковете (месечни, тримесечни, годишни), определени със закон. Списъкът на длъжностите, както и на лицата, които имат право на транспортни разходи се утвърждава от общинския съвет.
   В Решение № 608/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня не е представен както списък на длъжностите, така и списък на лицата , които имат право на транспортни разходи, както и срока, определен за използването на абонаментните карти и билети за автобусен и железопътен транспорт. Също тека не е представен и утвърдения от Общински съвет Павел баня списък на длъжностите и лицата, имащи право на 50% от стойността на цената на билета или абонаментната карта с автобусен транспорт или 85 % от цената на билета или абонаментната карта с влак.
Предвид липсата на такъв списък, както и непосочването на ясно регламентиран срок може да се направи извода, че цитираният акт е приет в нарушение на така посочената нормативна уредба.
   Не са налице също така доказателства относно спазване изискването на ПМС № 3, въпреки че би следвало резултатите от него да са ясно мотивирани, а не издадени в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 608/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 04.03.2014 г.
Последна редакция: 04.03.2014 г.