Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (620)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-69/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 620/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.52 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси приема реализираните в края на 2013 година икономии от средства за финансиране на местни в размер на 62188 лева. Средствата да останат като преходен остатък и да се ползват за капиталови разходи, като се разпределят по дейности.
   Като правно основание за приемане на Решение № 620 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23, чл.52 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Съгласно таблицата, приложена към протокола, четиринадесет са гласували „за”, „въздържал се”- един, „не гласувал” - един. От така представените документи е видно, че в случая е налице несъответствие между гласувалите общински съветници, така както е отразено в табличния вид, приложен към протокола и гласувалите – „за”, „против” и „въздържал” се, е посочено в самото Решение №620/13.02.2014 г.
   Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за приемане реализираните в края на 2013 година икономии от средства за финансиране на местните в размер на 62 188 лева е прието от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето, като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решението и по-конкретно как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници и решението следва да е взето с необходимото мнозинство. Според табличната форма към Протокола решението е прието с четиринадесет гласа “за”, „въздържал се” – един и „не гласувал” – един, при общ брой на общинските съветници - 16. Следователно, заседанието на Общински съвет Павел баня, на което не е прието процесното Решение № 620/13.02.2014 г., отразено в табличната форма е с необходимото квалифицирано мнозинство, т.е. с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА, каквато в случая не е налице.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 620/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 620/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 04.03.2014 г.
Последна редакция: 04.03.2014 г.