Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (624)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-67/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 624/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.52 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси определя поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер 607 012 лева, по видове разходи и по източници на финансиране, съгласно приложение № 22, което е неразделна част от това решение.
Като правно основание за приемане на Решение № 624 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23, чл.52 от ЗМСМА и чл.94 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Съгласно таблицата, приложена към протокола, четиринадесет са гласували „за”, като решението е прието единодушно. От така представените документи е видно, че в случая е налице несъответствие между гласувалите общински съветници, така както е отразено в табличния вид, приложен към протокола и гласувалите – за и против, е посочено в самото Решение №624/13.02.2014 г.
   Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА гласи, че общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за определяне на поименен списък и средства за капиталови разходи в общ размер 607 012 лева, по видове разходи и по източници на финансиране, съгласно приложение № 22, което е неразделна част от това решение е прието от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Следва да се има предвид обаче, че съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА, решението се приема с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето като не са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решението и по-конкретно това как е станало, а именно: чрез поименно гласуване, каквото съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА не е отразено в същия протокол. Следователно, не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на отразяване, може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Налице са доказателства за неспазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
На следващо място, от поименното гласуване в приложената към протокола форма не се установява действителната воля на Общинския съвет, като Решението е взето при нарушаване на процесуалното право. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да се проведе при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници и решението следва да е взето с необходимото мнозинство. Така прието Решение № 624/13.02.2014 г., с необходимото квалифицирано мнозинство, т.е. с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, съгласно специалната норма на ЗМСМА, представлява валиден администратвиен акт, с който се приема предложението на Кмета на Община Павел баня.
   Според табличната форма към Протокола решението е прието с четиринадесет гласа “за”, при общ брой на общинските съветници - 14. Следователно, заседанието на Общински съвет Павел баня, на което е прието процесното Решение отразено в табличната форма е с необходимото квалифицирано мнозинство.
С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 624/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 624/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 04.03.2014 г.
Последна редакция: 04.03.2014 г.