Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (641)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-62/28.02.2014 г. Областния управител връща Решение № 641/13.02.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 6 и в изпълнение на изискванията на чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси одобрява разпределението на целевата субсидия за КР в размер на 232 500 лева , определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година.
   Като правно основание за приемане на Решение № 641 Общинския съвет посочва чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.94, ал.3, т. 6 от Закона за публичните финанси.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА и не е отразено в табличната форма.
   Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане на отчета за изпълнението му.
   Решението за одобряване разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 232 500 лева, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година е разгледано от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА.
   Съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА решението трябва да се приеме с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето, без да са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решение и по-конкретно дали това е станало чрез поименно гласуване, каквото, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол, а не под формата на отделен списък. Неформално невключването на тези резултати в самия протокол е нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 641/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 641/13.02.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 04.03.2014 г.
Последна редакция: 04.03.2014 г.