Върнатo за ново обсъждане решениe на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (662)

Върнатo за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-113/02.04.2014 г. Областния управител връща Решение № 662/20.03.2014г. на Общински съвет Павел баня.

Мотиви:

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 от от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал.2 от ЗОС и във връзка с т.2.11.1 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Павел баня за 2014 г. взема решение да бъде открита процедура чрез провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост АОС № 1703/ 13.11.2008 г., представляващ: Помещение – аптека с площ 16,5 кв.м., и прилежащи складови и сервизни помещения с площ 16,56 кв.м. в сградата на Здравна служба с. Тъжа - УПИ І кв. 80 по плана на с.Тъжа.
   Определя начална конкурсна цена в размер на 57,78 лв. без ДДС месечен наем, съгласно Обобщената тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на общински имоти. Процедурата да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:
   1. Предложена най-висока месечна наемна цена, която не може да бъде по-ниска от началната конкурсна – 57,78 без ДДС, увеличена с една наддавателна стъпка (10 %) – 50 т.
   2. Насрещни предложения - благоприятни за населението на с. Тъжа – 25 т.
   3. Договор с РЗОК – 25 т.
Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.
   На основание чл.74, ал. 3 от НРПУРОИ по чл. 8, ал. 2 от ЗОС Общински съвет Павел баня определя двама представители от своя състав Иван Дечков и Али Нанач /Николай Райчев – резервен член/, които да вземат участие в конкурсната процедура.
   В гласуването са участвали 14 общински съветника от които 14 са гласували „за”.
   Към Решение № 662/20.03.2014 г. е приложен Акт № 1703/26.11.2008 г. за публична общинска собственост.
   В правомощията на общинските съвети, като органи на местното самоуправление по чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В изпълнение на тези си правомощия Общински съвет Павел баня е взел и горепосоченото решение, а именно отдаване под наем на имот – част от публична общинска собственост.
   За да вземе Решението Общински съвет Павел баня също така се е позовал и на разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС. Същата регламентира отдаването под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, за срок до 10 години, като за условията и реда, по който могат да бъдат отдадени препраща към ал.2 на чл.14 от същия закон. Съгласно чл.14, ал.2 отдаването под наем на имоти се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс като въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
   Съгласно чл.15 от НРПУРОИ (изменен с Решение № 665/29.04.2011 г. на Общински съвет Павел баня) части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок от до 10 години. Следва да се има предвид, че определянето на максимален срок до 10 г. за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост не освобождава Общинския съвет от задължението му във всяко свое решение да посочи конкретен период от време.
   Отдаването под наем на имоти общинска собственост е пример със сложен фактически състав. В съответствие с разпоредбите на ЗОС е необходимо решение на общинския съвет, с което се определят общите условия за отдаването под наем на тези обекти, а именно основните елементи: цена, терен и срок. На база издаденото решение и в негово изпълнение от кмета на общината се провежда процедура, която приключва със заповед и сключване на договор за наем.
   В така обективираното в Решение № 662/20.03.2014 г. волеизявление на органа на местното самоуправление, липсва яснота по отношение на срока, за който ще се отдава – недвижимия имот, предмет на същото, а именно – аптека и прилежащи складови и сервизни помещения, част от Здравна служба с. Тъжа, община Павел баня - публична общинска собственост.
   Органът, компетентен да управлява общинската собственост е само и единствено общинският съвет. Кметът действа само след решение на общинския съвет и само в рамките, определени му от него. За да бъде законосъобразно решението на общинския съвет, трябва да има ясно изразена воля за какъв срок ще се отдава под наем имота.
   Неопределянето на срок в последствие ще доведе и до неяснота за участниците в търга. Същите няма да са наясно със срока и това може да доведе до опорочаване на търга.
   С оглед на гореизложеното, считам че от така изразената воля на органа на местното самоуправление и обективирана в Решение № 662/20.03.2014 г. не става ясно за какъв период от време се отдава под наем част от имот – публична общинска собственост, както и предвид материалноправните разпоредби на закона, а именно ЗОС, същото се явява незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение 662/20.03.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 02.04.2014 г.
Последна редакция: 02.04.2014 г.