Върнатo за ново обсъждане решениe на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (666)

Върнатo за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-110/02.04.2014 г. Областния управител връща Решение № 666/20.03.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, както и с чл.37о от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи приема годишен план за паша, като с т.2 от същото дава съгласие за безвъзмездно колективно и възмездно индивидуално ползване на общинските мери и пасища по приложен списък,като определя такса за ползване в размер на 1 лев/дка годишно, платима при сключване на договора за срок една година. За стопаните, кандидатстващи по мярка 214- Агроекологични плащания срока на договора да не е по- малко от пет години.
   С т. 3 от цитираното решение приема условия за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние, като с т.4 от същото упълномощава кмета на община Павел баня със заповед да одобри списъка с имената на земеделските производители доказали правото си на индивидуално ползване на мери и пасища през 2014г.
   В гласуването на цитираното решение са участвали 13 общински съветници, от които 12 са гласували „за”, „против” – един.
   Общинския съвет е орган на местно самоуправление и правомощията му са определени в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно ал.2 на същия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Павел баня приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.
   В изпълнение на това си правомощие, както и основание чл.37о от ЗСПЗЗ Общински съвет Павел баня е взел и Решение № 666/20.03.2014 г., с което приема годишен план за паша; дава съгласие за безвъзмездно колективно и възмездно индивидуално ползване на общинските мери и пасища по приложен списък,като определя такса за ползване в размер на 1 лев/дка годишно, платима при сключване на договора за срок една година; приема условия за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние и упълномощава кмета на община Павел баня със заповед да одобри списъка с имената на земеделските производители доказали правото си на индивидуално ползване на мери и пасища през 2014 г.
   Съгласно чл. 37 о, ал.1 от ЗСПЗЗ, общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:
   1. Годишен план за паша.
   2. Съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване.
   3. Задължение на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
   Съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ към решението на Общински съвет Павел баня трябва да се приложи списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, който в случая не е налице.
   Според ал.3 от същия член, кмета на общината съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните. Решението на Общинския съвет съгласно чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
   Така приетата т. 4 от Решение № 666/20.03.2014 г. на Общински съвет Павел баня влиза в пряко противоречие с нормата на чл. 37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ, тъй като в същата няма предвиден списък с данни за земеделските производители или техните сдружения. Съгласно чл. 37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ, общинският съвет ежегодно приема решение, като одобрява и утвърждава списък с имената на земеделските производители, доказали правото си на индивидуално и колективно ползване на мери и пасища.
   С оглед гореизложеното, считам, че Общинският съвет не е спазил процедурата по чл. 37о от ЗСПЗЗ, тъй като към решението не е приложен списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗСПЗЗ, считам че Решение 666/20.03.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение 666/20.03.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 02.04.2014 г.
Последна редакция: 02.04.2014 г.