Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (685)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-153/14.05.2014 г. Областния управител връща Решение № 685/29.04.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия с основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията допуска процедура и дава съгласие по Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в следния обхват: Изменение на улична регулация в частта на улична отсечка ос.т. 57-ос.т. 58 по материализираните с масивни огради имотни граници по цялата северна част на отсечката, в съответствие с имотните граници от юг на УПИ V -514 и УПИ VI -515 в кв. 38 по плана на с.Тъжа, общ. Павел баня.
   Правното основание, посочено в решението – чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, кореспондира с чл.27, ал.5 от ЗМСМА.
   Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.
   Решението за допускане на процедура и даване на съгласие по частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в следния обхват: изменение на улична регулация в частта на улична отсечка ос.т. 57-ос.т. 58 по материализираните с масивни огради имотни граници по цялата северна част на отсечката, в съответствие с имотните граници от юг на УПИ V -514 и УПИ VI -515 в кв. 38 по плана на с.Тъжа, общ. Павел баня е разгледано от Общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА.
   Съгласно изискванията, регламентирани в разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗМСМА решението трябва да се приеме с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Видно от протокола, решението е взето, без да са спазени изискванията на чл.27, ал. 5 от ЗМСМА. В същия не се съдържат данни за начина, по който е взето решение и по-конкретно дали това е станало чрез поименно гласуване, каквото, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА, следва да да бъде отразено в същия протокол и в приложеното към него решение. Следователно не е спазено правилото, регламентирано в чл.27, ал. 5 от ЗМСМА относно приемане на решения с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието.
   С оглед липсата на такова отразяване може да се направи извода, че процесният акт е приет в нарушение на така цитираната нормативна разпоредба. Не са налице доказателства за спазване на изискването за поименно гласуване, въпреки, че би следвало резултатите от него да се инкорпорират в съдържанието на самия протокол и в приложеното решение. Така приетото решение е в нарушение на процедурното правило, издадено в противоречие с процесуално и материалноправните законови и подзаконови норми.
   С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение № 685/29.04.2014 г. на Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 685/29.04.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 14.05.2014 г.
Последна редакция: 14.05.2014 г.