Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (782)

Върнато за ново обсъ

Със Заповед № АК-01-ЗД-294/14.10.2014 г. Областния управител връща Решение № 782/29.09.2014г. на Общински съвет Павел баня.
 

Мотиви:


 

   С цитираното решение Общински съвет Павел баня, като орган на местно самоуправление, съгласно предоставените му правомощия разрешава на „Спортен клуб ТАЕКУОНДО ЕКСТРИЙМ“ ЕИК 176157443 да развива дейност на територията на Община Павел баня, като сформира клуб по таекуондо, който да се финансира и обслужва като извънкласна дейност /от „Школата по изкуствата „ при Община Павел баня /, и ползва безвъзмездно физкултурен салон на СОУ „Христо Ботев „ гр.Павел баня.
   В гласуването са участвали 13 общински съветника от които 13 са гласували „за”.
   Към Решение № 782/29.09.2014 г. не е приложен акт за общинска собственост, както и мотивирано предложение от Кмета на Община Павел баня. Не са приложени съпътстващи документи от където да е видно дали Спортен клуб „ТАЕКУОНДО ЕКСТРИЙМ” отговаря на посочените в Закона за физическото възпитание и спорта изисквания и дали същият е регистриран за общественополезна дейност.
   Съгласно чл. 48а, Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на спортните обекти. След направена проверка в публичния регистър на спортните обекти на страницата на ММС е картотекиран физкултурния салон в СОУ „Христо Ботев” посочен в Решение № 782/29.09.2014 г. Видовете спорт, за които е предназначен обекта са баскетбол, волейбол и гимнастика.
   Спортните обекти и съоръжения имат специално предназначение за задоволяване на обществени нужди и трябва да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, а действията по управление и разпореждане с тях следва да са съобразени, както със Закона за общинската собственост, така и със Закона за физическото възпитание и спорта.
   В чл. 140 от Конституцията на Република България, като основен закон е постановено, че общината има право на собственост, която използва в интерес на териториалната общност, а чл. 138 от същата е прогласено, че общинския съвет е органът на местно самоуправление. Следователно, той е този, който има правомощието да приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество – т. е. упражнява правата на едноличния собственик, на общината като правен субект и юридическо лице. Тези съображения се излагат, за да се обоснове правния извод, че в правомощията на общинския съвет е да управлява и да се разпорежда със спортните обекти, но в интерес на общината и населението й.
   Спортните имоти публична или частна общинска собственост подлежат на специален режим на управление и разпореждане, а регулиращите ги законови норми поставят тези имоти под особена закрила. Основният принцип, заложен в Закона за физическото възпитание и спорта, се съдържа в чл. 50, ал. 1 от същия, съгласно който спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. С оглед създаване на условия за развитие на спорта, законодателят в ЗФВС е регламентирал допустимите действия на управление и разпореждане със спортни обекти, като в чл. 50, ал. 2 е уредено ползването им за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, студенти на Национална спортна академия, за училищен, извънучилищен и студентски спорт, за спорт във въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания. В ал. 3 е предвидено безвъзмездно предоставяне изцяло или частично за определено време на спортни обекти и съоръжения на детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите при условия и ред, определени от съответните органи.
   В чл. 50а, ал.2 от закона е уредено отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост извън тези по приложение №1 и 2 при условията на чл.14, ал.7 от ЗОС, а в чл. 50в – предоставянето на спортни имоти на физически и юридически лица на концесия по Закона за концесиите.
   Следва да се посочи също, че ЗФВС е специален по отношение на ЗОС и за предоставяне на ползване върху спортни имоти – публична общинска собственост следва да се прилага ЗФВС.
   Съгласно чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта предоставянето за ползване на спортни обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, се извършва от ръководителите на ведомства, от областните управител или общинските съвети, а в случаите по чл. 50а, ал. 3 и чл. 50б от Закона за физическото възпитание и спорта – след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. В случая към Решението не е приложено такова съгласие, което представлява нарушение на административнопроизводствените правила при приемане на решението. Това прави решението незаконосъобразно дори и само на това основание.
   За да бъде предоставен един спортен обект – общинска собственост за безвъзмездно ползване на спортен клуб, то освен изискванията спортният клуб да е надлежно регистриран като такъв по чл.11 или чл.12, ал.1 от ЗФВС, следва да са налице изискванията на чл.31, ал1, а именно общината да е определила ред и да е осигурила подходящи условия за ползване на общинската спортна база от граждани, занимаващи се с физически упражнения и спорт за всички.
   Освен това, с оглед изричната уредба на чл.95, ал.3, във връзка с ал.1, т.2 от ППЗФВС, компетен да предостави процесните спортни обекти за безвъзмездно ползване /при изпълнение на материалните предпоставки от спортния клуб/ в случая ще е кметът на общината с мотивирана заповед, а не общинския съвет.
   Според чл.49, ал.1 от ЗФВС общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти, общинска собственост.
   Решение № 782/29.09.2014 г. е прието при съществено нарушение на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания по издаването му. Посочването на правни основания е задължително условие за законосъобразността на акта, тъй като без такива не могат да се направят изводи относно съображенията, мотивирали органа да се произнесе с дадено решение. Ето защо, липсата на правни основания е съществено нарушение на административно-производствените правила, водещо до отмяна на акта дори и само на това основание. Правните основания, мотивирали административния орган да се произнесе с дадено решение, може да се съдържат не само в самия акт а и в друг, съпътстващ го документ.
   Мотивите към всяко решение трябва да съдържат, съображенията, които са ръководили органа да издаде дадения правен акт, и то – в този му вид и съдържание. Те представляват обяснението на съответния орган за конкретното му волеизявление, обективирано в правния акт. Поради това мотивите трябва да бъдат достатъчно конкретни, да съдържат конкретни съображения, за да изразяват становището на органа по въпроса, който се решава с административния акт. Съдебната практика приема, че се касае за липса на мотиви не само когато в акта не са изложени никакви съображения, но и когато такива съображения са от много общ характер или органът е изложил само фактически обстоятелства, без да вземе отношение към тях и без да изложи конкретни съображения. В конкретния случай в решението на общинския съвет Павел баня има част именувана „мотиви”, която не е достатъчно обоснована, за да се изрази ясно волеизявлението на общинските съветници. С оглед факта, че са налице неясни мотиви, послужили като основание за приемане на решението на Общинския съвет, считам, че същото е незаконосъобразно.
   Неспазването на така установените нормативни изисквания на чл. 49, чл. 50, чл. 50а, чл. 50б, чл. 50в от Закона за физическото възпитание и спорта и на чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, има за последица постановен в съществено нарушение на закона административен акт.
   Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, е върнато Решение № 782/29.09.2014 г. на Общински съвет Павел баня за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
Създадена: 14.10.2014 г.
Последна редакция: 14.10.2014 г.